Novela Disciplinárneho poriadku SRZ

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,

do pozornosti Vám dávame novelu Disciplinárneho poriadku, účinnú od 15.02.2021. K novele sme pristúpili z dôvodu pretrvávajúcej epidemickej situácie a nemožnosti legálne konať zasadnutia disciplinárnych orgánov. Cieľom novely je prerušiť plynutie lehôt počas vyhlásenej mimoriadnej situácie. Disciplinárne konania začaté počas vyhláseného núdzového stavu, výnimočného stavu alebo vojnového stavu sa automaticky prerušujú. Prerušením disciplinárneho konania neplynú lehoty podľa § 2 ods. 3 DP. Dňom zrušenia núdzového stavu, výnimočného stavu alebo vojnového stavu, disciplinárne konanie pokračuje.

Uvedená novela sa vzťahuje aj na disciplinárne konania začaté pred dňom účinnosti novely disciplinárneho poriadku.

Disciplinárny poriadok SRZ so zapracovanou novelou nájdete v sekcií Záväzné právne predpisy

Mgr. Tomáš Garaj
organizačno-právny odbor
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina