2-4930-1-1 VN Kráľová – obmedzenie výkonu rybárskeho práva

(20.10.2015) Plavebné opatrenie č. 80/2015 zostáva z platnosti

Správca VD Kráľová Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. si vzhľadom na zabezpečenie potrebnej plavebnej bezpečnosti požiadavku k možnosti zrušenia plavebného opatrenia č. 80/2015 od termínu 19.10.2015 neuplatní.

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva teda v platnosti do 30.10.2015 ( „zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ ). Celé vyjadrenie SVP, š.p. je k dispozícii TU.


(16.10.2015) Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 povolený od 19.10.2015 (04.00 h)

VYDANÉ PLAVEBNÉ OPATRENIE DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 – ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov zostáva v platnosti ( „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“ do 30.10.2015). O jeho prípadnom zrušení bude včas Rada SRZ informovať.


(14.10.2015) Informácia o priebehu a stave krátkodobého zníženia hladiny vody v zdrži VS Kráľová – tzv. „REVÍZIA“
Revízia VN Kráľová prebieha podľa plánovaného harmonogramu (fotodokumentácia). Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bude povolený od 19.10.2015 (04.00 h).
SRZ – Rada v súvislosti s použitím člnov pri love rýb požiadala príslušné orgány o vyjadrenie a zrušenie zákazu plavby, aktuálne informácie o situácii budú zverejnené na https://www.srzrada.sk.


(06.10.2015) Obmedzenie výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3
Rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR č. 6858/2015-6.1. zo dňa 2.10.2015, ktorým sa obmedzuje výkon rybárskeho práva v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 v období od 06.10.2015 do 18.10.2015 je k dispozícii TU. Zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne platí vrátane prvého a posledného dňa.


(21.09.2015)
Informácia o obmedzení výkonu rybárskeho práva na VN Kráľová a Váh č. 3 v čase revízie (krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VN Kráľová a Váh č. 3) a obmedzení v prechodnom období 01.10. – 06.10. na VN Kráľová – tj. po formálnom ukončení stavby do začiatku znižovania hladiny z dôvodu revízie.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ LOVU RÝB V RYBÁRSKYCH REVÍROCH
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ A č. 2-4380-1-1 VÁH č. 3
OD 06.10.2015 (0.00 H) – 18.10.2015 (24.00 H).

OBMEDZENIA VÝKONU RYBÁRSKEHO PRÁVA NA REVÍRI
č. 2-4930-1-1 VN KRÁĽOVÁ Z DÔVODU REALIZÁCIE STAVBY – REKONŠTRUKCIE PRAVOSTRANNEJ A ĽAVOSTRANNEJ HRÁDZE ZOSTÁVAJÚ V PLATNOSTI DO 05.10.2015 (24.00 H).

„V súvislosti s rozhodnutím č. OU-TT-OSZP2-2015/011797/Gl okresného úradu Trnava, odboru starostlivosti o životné prostredie, oddelenia štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja, ktorým bolo vydané povolenie na osobitné užívanie vôd správcovi toku SVP š.p. OZ Piešťany a krátkodobé zníženie hladiny vody v zdrži VS Kráľová pod minimálnu prevádzkovú hladinu 122,00 m.n.m. až na úroveň 117,00 m.n.m. v termíne od 06.10.2015 – 18.10.2015 bude platiť na dotknutých rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 zákaz výkonu rybárskeho práva v uvedenom termíne vrátane prvého a posledného dňa.“

Lov rýb v rybárskych revíroch č. 2-4930-1-1 VN Kráľová a č. 2-4380-1-1 Váh č. 3 bez mimoriadnych obmedzení povolený od 19.10.2015 (04.00 h)


(02.06.2015)
V dôsledku realizácie stavby „VD Kráľová – rekonštrukcia pravostrannej hrádze“ bol úsek hrádze od oploteného objektu vodného diela po km 7,00 pri obci Váhovce vyhlásený za stavenisko. V súvislosti s príslušnými ustanoveniami stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov platí zákaz vstupu cudzích osôb na stavenisko. Stavebné práce budú prebiehať od mája 2015 do konca septembra až začiatku októbra 2015.
Na základe vyššie uvedeného platí v úseku vyhlásenom za stavenisko zákaz vstupu aj pre osoby vykonávajúce rybárske právo a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.
Lov rýb z pravostrannej hrádze je povolený v úseku vyznačenom dodatkovými tabuľami od príjazdovej cesty z obce Váhovce po hornú hranicu revíru pri diaľničnom cestnom moste.

V dôsledku začiatku stavebných prác na ľavostrannej ochrannej hrádzi (od Šoporne) budú od 08.06.2015 platiť v tomto úseku rovnaké obmedzenia – zákaz vstupu na stavenisko, a tým aj zákaz rybolovu z pobrežných pozemkov počas celej doby realizácie stavby.

UPOZORNENIE:

ZÁKAZ POUŽITIA ČLNOV PRI LOVE RÝB A VÝKONE RYBÁRSKEHO PRÁVA v zmysle zákona č. 338/2000 o vnútrozemskej plavbe v znení neskorších predpisov. „Zákaz lovu, zavážania a zanášania návnad a nástrah, použitie sonaru z plavidiel a pod.“

UVEDENÉ OBMEDZENIE PLATÍ V SÚVISLOSTI S VYDANÝM PLAVEBNÝM OPATRENÍM DOPRAVNÉHO ÚRADU Č. 80/2015 Z DŇA 23.06.2015 O ZASTAVENÍ PLAVBY NA VODNEJ CESTE VÁH – VS KRÁĽOVÁ PLATNÉ OD 25.06.2015 DO 30.10.2015 NA VODNEJ CESTE V ÚSEKU VÁH – VS KRÁĽOVÁ OD R.KM 63,150 PO MOST ŠINTAVA V SEREDI.

UVEDENÉ OPATRENIE NÁJDETE TU.

V roku 2015 v rovnakom období je plánovaná aj rekonštrukcia ľavostrannej hrádze v úseku od objektu VD po km 7,90 pri obci Šoporňa. Pri realizácii uvedenej stavby budú v dotknutom úseku platiť rovnaké obmedzenia ako pri pravostrannej hrádzi. V prípade realizácie stavby bude informácia bezodkladne zverejnená na webovom sídle: https://www.srzrada.sk.

Vzhľadom na to, že avizované stavebné činnosti budú prebehať pri poklese hladiny max. 2 m od normálu, t. j. v súlade s platným prevádzkovým a manipulačným poriadkom stanoveným pre VD Kráľová, po konzultácii s odborom štátnej vodnej správy a rybárstva, Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (MŽP SR), nebolo potrebné požiadať MŽP SR o vydanie rozhodnutia vo veci dočasného obmedzenia výkonu rybárskeho práva podľa § 39 písm. g) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.