Odborná konferencia o TBD

Konferencia pri príležitosti 40. výročia výkonu TBD na Slovensku

V dňoch 22.- 23.09.2015 sa v Bratislave (hotel Bôrik) uskutočnila konferencia pri príležitosti 40. výročia výkonu Technicko-bezpečnostného dohľadu (TBD) na vodných stavbách na Slovensku. Prevažná väčšina účastníkov konferencie (bolo ich približne 150) pozostávala zo zamestnancov Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava a zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnica. Za SRZ sa konferencie zúčastnil Ing. Tibor Krajč, PhD., ktorý má pri sekretariáte Rady SRZ na starosti TBD pre ZO SRZ.

Konferenciu otvoril generálny riaditeľ Vodohospodárskej výstavby, š.p. Bratislava Ing. Lazár. Vo svojom príspevku naznačil najmä ďalšie smerovanie výkonu TBD na najvýznamnejších vodných stavbách na Slovensku. Cieľom bude využívať moderné technológie na zisťovanie stavu vodných diel a väčšia pozornosť bude venovaná analyzovaniu príčin zmien na VS ako aj predpokladať ich ďalší vývoj. Samotná konferencia pozostávala z 21 odborných prednášok zameraných prevažne na výkon TBD. Príspevky boli najmä z prostredia najvýznamnejších vodných stavieb na Slovensku a tiež výkon TBD v Českej republike, kde je systém výkonu TBD mierne odlišný vzhľadom k veľkému počtu vodných stavieb vrátane rybníkov. Pracovníci Vodohospodárskej výstavby ,š.p. Bratislava prezentovali históriu a skúsenosti z výkonu TBD na Slovensku. Predstavili najnovšiu techniku používanú pri svojej práci. Azda najzaujímavejší príspevok v tejto oblasti bol najmodernejší systém využívania družicového mapovania posunov, prípadne deformácií významných vodných stavieb (VS) vrátane Vodného diela Gabčíkovo. Najviac príspevkov bolo práve o vodnom diele Gabčíkovo, ale tiež VD Žilina a niektoré vodárenské nádrže. Na všetkých významných vodných stavbách sa vykonáva TBD na základe, ktorého sa vykonávajú priebežné opravy a rekonštrukcie VS a tak, je možné konštatovať, že sú v prevádzkyschopnom stave a sú bezpečné.

Z praktických problémov SRZ, si bolo možné vypočuť, že ZO SRZ si až na niektoré výnimky plní svoje povinnosti a vlastníci vodných stavieb výkon TBD zabezpečujú. Na konferencii boli odprezentované príspevky týkajúce sa návrhu zmien príslušnej legislatívy z oblasti vodného hospodárstva, ktorá by mala v budúcnosti umožniť niektoré VS vyňať z povinnosti výkonu TBD. Predpokladá sa prijatie tejto novely vyhlášky k TBD začiatkom budúceho roku. Zaujímavým príspevkom bola prezentácia Ing. Gaálovej, ktorá prezentovala návrh novely vodného zákona, ktorá je účinná od 1.1.2015. Okrem vysvetlenia rozhodnutí o povoľovaní odberov na odber vody (aj pre rybárske revíry a rybochovné zariadenia) vysvetlila niektoré paragrafy Rámcovej smernice o vode (čl. 4.7) v súvislosti s výstavbou MVE na Slovensku.