Odborný seminár „Ekologický manažment a revitalizácia vodných tokov“

Dňa 5. októbra 2017 sa v budove Výskumného ústavu vodného hospodárstva v Bratislave uskutočnil odborný seminár zameraný na revitalizácie vodných tokov.

Na seminári bola vysoká účasť až 150 poslucháčov a z tohto dôvodu sa muselo zmeniť aj miesto rokovania.

Cieľom seminára bolo informovať odborníkov v oblasti vodného hospodárstva a ochrany prírody o aktuálnych trendoch v ekologickej správe vodných tokov najmä v súvislosti s našími záväzkami v oblasti ochrany vôd (Rámcová smernica o vodách) a tiež ochrany biodiverzity (Natura 2000).

Nosnú časť programu zabezpečil Ing. Tomáš Just z Agentúry ochrany prírody a krajiny v ČR, ktorý vo svojich štyroch príspevkoch veľmi zaujímavým spôsobom zhrnul históriu revitalizačných opatrení na tokoch v ČR a informoval o revitalizáciách v intraviláne a extraviláne obcí v rámci Európy a tiež v súvislosti s protipovodňovou ochranou.

Zaujímavé príspevky odzneli aj od pracovníkov VÚVH o revitalizáciách na Morave a Dunaji, z Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave o problematike revitalizácií na Slovensku (doc. RNDr. Derka, PhD.) a tiež od zástupcu STU Bratislava o Monitoringu kvality habitatu tokov (Ing. Šriniar).

Všetky príspevky mali jedno spoločné – Je najvyší čas zmeniť prístup k obnove krajiny, nakoľko iba takýmto spôsobom dokážeme eliminovať negatívne dôsledky zmeny klímy a ostatné negatívne dôsledky na vodné toky.