Odlov rýb na kanály

Odlov rýb na nápustnom kanály VN Zemplínska šírava sa vykonal dňa 22.6.2017 z dôvodu požiadavky Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Michalovce, ktorá aj v roku 2017 vykoná monitoring rýb zameraný na detekciu rezíduí chemických prvkov, PCB, chlórovaných pesticídov a dioxínov.

Veterinári požadovali odobrať 6 vzoriek rýb z nápustného a výpustného kanálu Zemplínskej šíravy vo veku nad 3 roky a o hmotnosti jednej vzorky dosahujúcej hmotnosť minimálne 1500 g.

Odlov, v spolupráci s hospodárom MsO SRZ Michalovce Rastislavom Kačmarským a hospodárom na Zemplínskej šírave Milanom Tegim, zrealizoval ichtyológ danej oblasti Stanislav Géci elektrickým agregátom.

Ryby sa odlovili na dvoch lokalitách, a to nad cestným mostom z Michaloviec do Strážskeho a pri rozdeľovacom objekte v Petrovciach.

Na vyšetrenie sa odlovili: úhor – jediný exemplár o hmotnosti okolo 1500 g, následne vzorky pozostávajúce z viacerých kusov jalca hlavatého, mreny severnej, podustvy, pleskáča vysokého a šťuky.

Okrem toho sme zistili ďalších sedem druhov rýb.


Foto: Pekný mieň sladkovodný