Odvolaní členovia RS neodovzdali odznaky a preukazy

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dovoľujeme si Vás informovať, že na základe rozhodnutia Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie zo dňa 01. júna 2017, ktoré bolo doručené MsO SRZ Bratislava V. dňa 14. júna 2017, boli z funkcie členov rybárskej stráže odvolaní:

  • p. Andrej B. – odznak č. 0132, preukaz č. 2006/09400-14/CS, vydaný dňa 12.12.2006
  • p. Pavol R. – odznak č. 0126, preukaz č. 2006/09400-26/CS vydaný dňa 12.12.2006
  • p. Marek T. – odznak č. 0503, preukaz č. RS/2015/32133-6/LET/V, vydaný dňa 8.4.2015

Vzhľadom k tomu, že menovaní neodovzdali odznaky a preukazy rybárskej stráže, boli vyzvaní OÚ Bratislava na ich odovzdanie. Nakoľko tak neučili, boli menovaní vyzvaní taktiež na ich odovzdanie tunajšou organizáciou, MsO SRZ Bratislava V.
Menovaní na výzvy nereagovali a do dnešného dňa odznaky ani preukazy OÚ Bratislava ani MsO SRZ Bratislava V. neodovzdali.

Dovoľujeme si vás požiadať, aby ste v prípade zistenia preukazovania sa menovaných týmito odznakmi a preukazmi, nahlásili túto skutočnosť MsO SRZ Bratislava V. alebo Okresného úradu Bratislava, Odbor starostlivosti o životné prostredie.

Zároveň vám dávame na vedomie, že nie ste povinní uposlúchnuť akýkoľvek pokyn, príkaz alebo požiadavku menovaných na základe preukázania sa odznakom a preukazom člena rybárskej stráže, nakoľko nie sú na takéto konanie menovaní oprávnení z dôvodu odvolania z funkcie členov rybárskej stráže a neplatnosti preukazov a odznakov.