Oficiálne odpovede na otázky MsO SRZ Martin

Vážení štatutárni zástupcovia ZO SRZ a členovia Slovenského rybárskeho zväzu!

Dňa 07. februára 2017 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručená žiadosť o poskytnutie informácií členom ZO SRZ od vyšších orgánov zväzu zo strany tajomníka MsO SRZ Martin, Ing. Korčoka a predsedu MsO SRZ Martin, Ing. Haratíka.

V samotnej žiadosti menovaní štatutárni zástupcovia položili Rade Slovenského rybárskeho zväzu 14 otázok, ktoré sa týkajú činnosti SRZ s odôvodnením, že sa jedná o otázky, ktoré rezonujú v širokej rybárskej obci a niektoré budú predmetom diskusií na členských schôdzach.

V závere žiadosti menovaní štatutárni zástupcovia uvádzajú, že otázky majú byť zaradené do programu rokovania Rady SRZ dňa 25. marca 2017 a zverejnené na našej webovej stránke do 31. marca 2017.

Aj napriek skutočnosti, že nie je jasné, na základe akého mandátu menovaní štatutárni zástupcovia zastupujú všetkých členov SRZ a na základe čoho dospeli k záveru, že tieto otázky budú predmetom členských schôdzí, nakoľko k 31. marcu 2017 bola viac ako polovica členských schôdzí a mestských konferencií uskutočnená, Rada Slovenského rybárskeho zväzu vám prináša odpovede na všetky položené otázky:

 1. V roku 2015 bola Rade SRZ poskytnutá dotácia z Environmentálneho fondu. Do ktorého účtovného roka bola táto dotácia zaúčtovaná? Ak do roka 2016, tak prečo?
 1. Ak boli koncom roka 2016 vyplatené výkonnostné odmeny 13 resp. 14 plat zamestnancom sekretariátu vrátane zamestnancov výrobných stredísk a rybárskej stráže, a boli vyplatené odmeny členom Rady SRZ, tak do ktorého účtovného roka boli tieto všetky finančné výdavky zaúčtované? Ak do roka 2017, tak prečo?
 1. Či bol príjem z 2% poukázania daní z rokov 2014, 2015 zverejnený na portáli Ministerstva spravodlivosti SR v obchodnom vestníku. Ak nie, tak prečo a kto je zato zodpovedný?
 1. Či bol Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina zaregistrovaný na príjem poukázania 2% daní za rok 2016 do 15. decembra 2016 na notárskom úrade a či je vyhotovená notárska zápisnica. Ak nie, tak prečo a kto je za to zodpovedný?
 1. Žiadame právny referát sekretariátu Rady SRZ, podrobne vypracovať písomný materiál k súčasným Stanovám SRZ s poukázaním na rozporné ustanovenia jednotlivých znení článkov terajších Stanov SRZ so zákonom č. 139/2002 Z.z. o rybárstve. Tento materiál bude slúžiť ako legitímny podklad do rokovania členských schôdzí ZO SRZ v roku 2017.
 1. Koľko hnuteľného majetku SRZ sa predalo v roku 2016 a v akej cene?
 1. Koľko nehnuteľného majetku SRZ sa predalo v roku 2016 a v akej cene?
 1. Prečo Rada SRZ včas nereagovala na nový zákon o športe, ktorý bol schválený vládou SR už 26. augusta 2016 a následne zákon schválil parlament SR 26. novembra 2015. Ak ste mali informácie o dopade uvedeného zákona na dotácie, prečo Rada SRZ dňa 1. októbra 2016 nenavrhla delegátom mimoriadneho Snemu dodatok k súčasným stanovám, ktorým by bolo možné ošetriť legislatívny rámec športovej činnosti v podmienkach SRZ. Kto je za to zodpovedný? Alebo to bol zámer ako vytvoriť ďalšie občianske združenie?
 1. Aký je zámer do budúcna zabezpečovať ochranu rybárskych revírov na vodných plochách do 500 ha? Bude to v kompetencii Rady SRZ alebo ZO SRZ? Ak sa pripravuje zmena, tak poukázať na výhody a nevýhody vrátane finančného vyjadrenia (kalkulácia nákladov v jednotlivom členení).
 1. Catering osláv 90. výročia vzniku SRZ zabezpečovala firma Fishnai p. Nemec, pritom dobre vieme, že táto firma cca 15 rokov prostredníctvom Urbariátu resp. Komposesorátu danej lokality (v tej dobe konateľom Urbariátu, resp. Komposesorátu bol p. Nemec) sa uchádzala o rybársky revír „Materiálová jama A a B“. Nakoniec Ministerstvo životného prostredia SR Urbariátu, resp. Komposesorátu „Materiálovú jamu A“ pridelilo bez finančného vyrovnania. Prečo? V podobných situáciách sa spracováva kalkulácia nákladov na zarybnenie za posledných minimálne 5 rokov, porovná sa s výsledkom ročných úlovkov, dokalkulujú sa náklady spojené so starostlivosťou o revír…
  1. Bolo na catering osláv 90. výročia vzniku SRZ vyhlásené výberové konanie? Ak áno, tak koľko spoločnosti bolo oslovených?
  2. Koľko stál catering? Zverejniť položkovito kalkuláciu nákladov.
 1. Prečo oslavy 90. výročia vzniku SRZ nezabezpečovali zamestnanci sekretariátu Rady SRZ ako v minulosti?
 1. Medzi rybármi kolujú informácie, že v súčasnej dobe firma Fishnai sa na Ministerstve životného prostredia SR opätovne uchádza o rybársky revír „Materiálová jama B“. Aké postoje zaujíma resp. zaujala Rada SRZ, aby členská základňa SRZ nestratila rybársky revír „Materiálová jama B“. Aká bude výška finančného vyrovnania v prípade, že Ministerstvo životného prostredia SR revír SRZ odoberie a pridelí ho žiadateľovi?
 1. Prečo Rada SRZ v cenníku predaja rýb pre ZO SRZ na rok 2017 má vyššiu cenu pstruha dúhového s porovnaním s cenou pstruha dúhového u Slovryb, a.s. Nebude na výrobných strediskách Rady SRZ za takýchto podmienok problém s odbytom a následne prebytok pstruha dúhového? Veď logicky z toho vyplýva, že ZO SRZ si nakúpia lacnejšieho pstruha od Slovryb, a.s. a nie od Rady SRZ. Aký to má ekonomický dopad na hospodárenie Rady SRZ a výrobných stredísk Rady SRZ?
 1. Za akým účelom sa Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina zúčastňuje na výstave Agrokomplex? Čo je cieľom takejto účasti a aký to má prínos pre Slovenský rybársky zväz? Je spracovaný tematický zámer propagácie SRZ na výstave Agrokomplex? Neosloví to len skupinu dospelých občanov? Pri dlhodobom úbytku mládeže v našej členskej základni sa potrebujeme dostať do povedomia cieľovej skupiny detí a mládeže. Predovšetkým je potrebné sa zamerať na školy. Dať tomu tematickú myšlienku napr. „zdravá výživa“, ponúknuť deťom a mládeži chutné desiaty napr. filetovaný pstruh údený zakúpený od našej spoločnosti Slovryb, a.s. (je to výrobok určený priamo k spotrebiteľovi) s prednáškou primeranou na cieľovú skupinu (napr. o rybách, prírode, vodných živočíchoch ale aj o kriminalite, drogovej závislosti a pod.). Osloviť ZO SRZ v krajoch, či majú záujem o takýto spôsob propagácie SRZ na verejnosti, vypočuť si ich názory a nápady, nech je to zmysluplné…

Z dôvodu rozsiahlosti odpovedí na jednotlivé otázky vám prinášame oficiálne stanovisko Rady SRZ v samostatnom dokumente

Dúfame, že odpovede na tieto otázky vyvrátia rôzne zavádzajúce a klamlivé informácie, ktoré sa medzi vami rozširujú a upevnia jednotu a spoluprácu nás všetkých…

 

Petrov zdar!

 

Slovenský rybársky zväz

Rada Žilina


Obrázkové prílohy k článku