OR Dolnostredské – naďalej revírom SRZ, súd zrušil rozhodnutia MŽP SR z dôvodu ich nezákonnosti

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v novembri predminulého roka MŽP SR odobralo rybársky revír OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu, vyradilo ho z evidencie rybárskych revírov a vodu pridelilo obci Dolná Streda na podnikanie v osobitnom režime.

Proti rozhodnutiam MŽP SR sme podali prostredníctvom právneho zástupcu spolu s MsO SRZ Sereď správnu žalobu, pričom o hlavných dôvodov sme Vás informovali v článku OR Dolnostredské – revír odobratý a pridelený obci, bolo to v súlade so zákonom?

Dňa 11. júna 2018 Krajský súd v Bratislave uznesením rozhodol o priznaní odkladného účinku žalobe vo veci preskúmania rozhodnutí MŽP SR, čím ostalo OR Dolnostredské rybárskym revírom prideleným SRZ.

Dňa 07. marca 2019 Krajský súd v Bratislave vyhlásil rozsudok, ktorým zrušil rozhodnutia MŽP SR, ktorými MŽP SR odňalo OR Dolnostredské Slovenskému rybárskemu zväzu a pridelilo ho obci Dolná Streda do podnikania v osobitnom režime. Tieto rozhodnutia MŽP SR boli podľa názoru tohto súdu nezákonné, a preto ich zrušil a vec vrátil naspäť MŽP SR. Bližšie dôvody budú uvedené v písomnom vyhotovení rozsudku, ktorý by mal súd vyhotoviť do 30 dní.

K ďalšiemu postupu si dovoľujeme uviesť, že MŽP SR ako žalovaný môže podať kasačnú sťažnosť (kvázi odvolane) na Najvyšší súd SR. Môže tak urobiť do 15 dní po doručení písomného rozsudku. Teda pravdepodobne do dvoch mesiacov sa dozvieme, či rozsudok o zrušení predmetných rozhodnutí je právoplatný alebo nie je.

Ak MŽP SR podá kasačnú sťažnosť, tak rozsudok právoplatný nebude, ale stále bude platiť tzv. odklad a teda po celý čas konania pred Najvyšším súdom SR bude OR Dolnostredské v užívaní SRZ. Najvyšší súd SR môže rozhodnutie Krajského súdu v Bratislave potvrdiť, alebo zrušiť a vec mu vrátiť, alebo zmeniť tak, že potvrdí rozhodnutia MŽP SR.

Ak MŽP SR kasačnú sťažnosť nepodá (alebo s ňou na Najvyššom súde SR neuspeje), bude musieť pokračovať v konaní o žiadosti obce Dolná Streda o pridelenie OR Dolnostredské. V tomto novom konaní bude MŽP SR viazané právnym názorom súdu a bude musieť odstrániť nedostatky predchádzajúceho konania a zrušených rozhodnutí.

Podľa nášho názoru a hlavne našej právnej zástupkyne, MŽP SR bude musieť rozhodovať v novom konaní o žiadosti obce Dolná Streda podľa nového zákona č. 216/2018 Z. z. o rybárstve. To znamená aj, že vyhovieť žiadosti obce bude môcť MŽP SR len vtedy, ak dôjde k finančnému vyrovnaniu so SRZ, ako aj k splneniu ďalších zákonných podmienok zo strany obce. MŽP SR môže žiadosť obce Dolná Streda zamietnuť alebo jej vyhovieť. Ak by jej vyhovelo, opätovne môže SRZ podať rozklad, o ktorom bude rozhodovať minister a potom opätovne prípadne žalobu na správny súd, spolu so žiadosťou o odkladný účinok podanej žaloby.

Nateraz OR Dolnostredské ostáva SRZ.

Zároveň si dovoľujeme uviesť, že obec Dolná Streda v súdnom konaní uviedla, že v súvislosti so snahou o získanie OR Dolnostredské už obec minula:

  • 10 560 Eur za zarybnenie,
  • 6 791,80 Eur za prenájom pozemkov (k 4.7.2018 a stále stúpa),
  • 24 800 Eur za kúpu pozemkov,
  • 24 719,98 Eur (geometrické plány, znalecké posudky atď.).
  • ? (právne služby).

Ak by k týmto nákladom malo pribudnúť aj finančné vyrovnanie pre SRZ (za náklady priamo súvisiace s užívaním revíru, obsádku rýb a i.), je otázne, či obec nájde toľko finančných prostriedkov a podporu obecného zastupiteľstva na ich minutie na OR Dolnostredské.

Týmto by sme sa chceli poďakovať všetkým členom SRZ, ktorí verili v úspech v boji o záchranu OR Dolnostredské, pričom našou snahou je aj získanie ďalších rybárskych revírov, ktoré nám boli, podľa nášho názoru, odobraté nezákonne.