Osadzovanie hniezd na podporu prirodzeného neresu rýb na VN Žilina

S blížiacou sa jarou a postupným nárastom teploty vody zároveň prichádza aj čas prirodzenej reprodukcie väčšiny našich pôvodných druhov rýb. Tento proces je však na mnohých vodných tokoch ako aj umelo vytvorených nádržiach výrazne limitovaný, ba až znemožnený. Hlavným dôvodom je predovšetkým absencia vhodných habitatových podmienok prostredia a taktiež silne narušený vodný režim prejavujúci sa výrazným kolísaním vodnej hladiny. Oba problémy sa citeľne dotýkajú aj najmladšieho vodného diela na rieke Váh, ktoré predstavuje Vodná nádrž Žilina (revír č. 3-6010-1-1).

Z tohto dôvodu začal Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina s výrobou a následným osádzaním umelo vytvorených „hniezd“, ktoré slúžia práve za účelom podpory prirodzenej reprodukcie rýb vo vodách tejto nádrže. Tieto hniezda tak do určitej miery nahrádzajú chýbajúce prirodzené podmienky prostredia a po nerese zároveň slúžia aj na ochranu vyliahnutého plôdika. Materiál hniezd pochádza z prírodného materiálu v danej oblasti a tvorí ho najmä smreková čečina, viaceré druhy vodných tráv ako aj rôzne druhy drevín. Pozitívne skúsenosti prinieslo aj používanie očistených vianočných stromčekov. Aplikácia takto vyrobených hniezd predstavuje dôležitú súčasť hospodárenia na vodnej nádrži už niekoľko rokov, a to najmä z dôvodu vysokej miery zabahnenia a každodenného kolísania hladiny, ktoré výrazne limitujú možnosti prirodzeného neresu fytofilných (šťuka, pleskáč), ako aj indiferentných (plotica, ostriež, zubáč) druhov rýb.

Podpora prirodzeného neresu zvyšuje mieru odolnosti a adaptability vyliahnutej mlade, z čoho následne vyplýva aj vyššia miera prežívania takto vyliahnutých rýb. Významným prínosom je aj zachovanie prirodzeného genofondu a zvýšenie vnútrodruhovej variability. Nemenej dôležitým faktorom podpory pre zvýšenú mieru prirodzenej reprodukcie je aj ušetrenie časti finančných prostriedkov určených na umelé zarybňovanie.

Text a foto: Peter Križek & Richard Baran
Odbor ichtyológie a ekológie rybárskych revírov
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina