Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná.

Oznam o mimoriadnom odlove rýb udicou na VN Ružiná
 Na VN Ružiná platí všeobecný zákaz lovu rýb z dôvodu mimoriadneho zníženia vodnej hladiny!!!
Slovenský rybársky zväz ako užívateľ vodnej nádrže Ružiná vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality.
Počas tejto mimoriadnej udalosti vykonáva užívateľ – SRZ, každodenný odlov rýb od 12.5.2020 do 31.5.202 v čase od 05:00 hod do 20:00 hod
Chceli by sme preto požiadať členov SRZ, vlastniacich zväzové kaprové povolenie o pomoc pri odľahčení obsádky rýb z vodnej nádrže a o dodržiavanie nižšie uvedených pokynov pri odlove rýb udicou
 
Pravidlá odlovu rýb v rámci mimoriadnej udalosti na VN Ružiná od 12.5.2020 do 31.5.2020

 • § 15 ods. 2 zákona č.216/2018 Z. z. o rybárstve- Zákazy podľa § 9 ods. 3 písm. a), § 10 ods. 5, § 13 ods. 1 až 3, § 14 písm. a) až e) a § 15 ods. 1 písm. b) až i), § 16 písm. j), § 17 písm. k) a § 18 písm. l) sa nevzťahujú na: užívateľa, ktorý vykonáva záchranu rýb počas mimoriadnej udalosti, odlov rýb a zber ikier v súvislosti s hospodárením v rybárskych revíroch, ichtyologický prieskum alebo odlov inváznych nepôdných druhov rýb
 • užívateľ podľa § 16 písm. a) vyhlášky 381//2018 Z. z. MŽP SR, ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z. z. o rybárstve vykonáva opatrenia na záchranu rýb, najmä odlov ohrozených rýb a ich prepravu do inej vhodnej lokality

Pokyny pri odlove rýb na udicu z VN Ružiná

 • pri príchode na miesto odlovu je každý člen SRZ povinný nahlásiť svoju prítomnosť osobne alebo telefonicky užívateľom poverenej osobe (rozpis uvedený nižšie)
 • účastník odlovu musí mať pri sebe platný rybársky lístok a platné povolenie na rybolov oprávňujúce na lov rýb na VN Ružiná
 • odlov bude povolený len vo vyznačenom úseku VN Ružinná (viď mapka)
 • zákaz vstupu a odlovu vo vyznačenom obvode staveniska
 • zákaz používania kŕmenia a vnadidlá
 • zákaz vjazdu motorovým vozidlom do vypustených častí vodnej nádrže
 • zákaz stanovania a bivakovania v blízkosti vodnej nádrže
 • zákaz odlovu na prívlač
 • zákaz odlovu z člna alebo iného plavidla
 • povinnosť dodržiavať rozostupy vo vzdialenosti min. 5 m medzi účastníkmi odlovu
 • účastník odlovu nesmie žiadnu odlovenú rybu vrátiť späť do rybárskeho revíru
 • každú odlovenú rybu je povinný umiestniť podľa pokynov zástupcu užívateľa
 • každý účastník odlovu musí byť vybavený zariadením na prechovanie úlovku v živom stave
 • každá odlovená ryba musí byť umiestnená do tohto viditeľne označeného zariadenia, následne  ju účastník podľa pokynov zástupcu užívateľa premiestni do centrálnej priechovnice
 • každý účastník odlovu je povinný dodržiavať všeobecne platné opatrenia na zabránenie šírenia vírusového ochorenia


Hospodár VN Ružiná: Zoltán Miklóš  zolo.miklos@gmail.com  +421 918 711 547
Vedúci odboru ichtyológie a ekológie rybárskych revírov:
Marek Horčička horcicka@srzrada.sk   +421 41 507 36 15 0948760735