Oznam o odobratí rybárskeho revíru č. 2-0540-1-1 Dunaj č. 3- Materiálová jama B

Rozhodnutím Ministerstva životného prostredia SR, Odbor štátnej vodnej správy a rybárstva vedené pod sp. zn. 24293/2019-4.1.1 zo dňa 13. mája 2019 ministerstvo odoberá podľa § 39 ods. 1 písm. c) zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov Slovenskému rybárskemu zväzu- Rada Žilina výkon rybárskeho práva v rybárskom revíre č. 2-0540-1-1 Dunaj č. 3- Materiálová jama B s charakterom „kaprový“ a účelom „lovný“, vyraďuje podľa § 34 ods. 1 zákona rybársky revír Dunaj č. 3- Materiálová jama B s prideleným číslom č. 2-0540-1-1 z evidencie rybárskych revírov vedenej na Ministerstve životného prostredia SR a prideľuje podľa § 34 ods. 1 zákona SPR Šulianske jazero s.r.o., Rohovce ostatnú vodnú plochu- Dunaj č. 3- Materiálová jama B (75 ha), k.ú. Rohovce, Bodíky a Vojka nad Dunajom, okres Dunajská Streda na účely podnikania v osobitnom režime.

Toto rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 7. augusta 2019.“


Dokumenty na stiahnutie:

Rozhodnutie

Upovedomenie