Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2017

Programy zasadnutí

 

PROGRAM PREDKLADATEĽ
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2017
PREZÍDIUM, 25.03.2017 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát
3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 25.03.2017 – 10:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2016 s komentárom EO
3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2017 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
EO
4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2016
5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2016 OTV
6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2017 OTV
7. Bilancia investícií a oprav majetku SRZ za rok 2016 asistent tajomníka
8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2017 a priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-mucha 2017 a MS juniorov RT 2017 referát OSČ
9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov bilancia roka 2016 tajomník
10. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) tajomník
PREZÍDIUM (výjazdové zasadnutie), 09.06.2017 – 17:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník
5. Priebežná správa o príprave 37. MS v LRU-mucha 2017 a MS juniorov v RT 2017 referát OSČ
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA (výjazdové zasadnutie), 10.06.2017 – 9:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2017 a 1-4/2016
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2016
EO, zástupca auditora
3. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2018 OTV
4. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2017 OV
5. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci odborov
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2017
PREZÍDIUM, 23.09.2017 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2017 tajomník
5. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 23.09.2016 – 10:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2017 a 1-7/2016
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
EO
3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2017 EO
4. Finančná bilancia rozpočtu 37. MS v LRU-mucha a MS juniorov RT 2017 referát OŠČ
5. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci odborov
PREZÍDIUM, 09.12.2017 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia právny a organizačný referát
3. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledneho zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 09.12.2017 – 10:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2017 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2017 a 1-10/2016
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
EO
3. Návrh plánu investícií na rok 2018 OTV
4. Plán práce Prezídia a Rady na rok 2018 asistent tajomníka
5. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2017 referát OSČ
6. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2017 vedúci RS
7. Príprava XII. Snemu SRZ tajomník
8. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci odborov
Plán práce Prezídia a Rady SRZ za rok 2017
(V Žiline dňa 10.12.2016, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)