Plán práce Prezídia a Rady SRZ 2018

Programy zasadnutí

 

PROGRAM PREDKLADATEĽ
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 1. polrok 2018
PREZÍDIUM, 24.03.2018 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Informácia o čerpaní dotácií z Envirofondu tajomník
4. Vyznamenania tajomník
5. Priebežné plnenie Uznsesení XI.Snemu tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 24.03.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Predbežná účtovná závierka Rady SRZ za rok 2017 s komentárom vedúci EO
3. Návrh rozpočtu Rady SRZ na rok 2017 s komentárom
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
4. Správa o hospodárení Slovryb, a.s., za rok 2017 riaditeľ spoločnosti
5. Vyhodnotenie zarybňovania za rok 2017 vedúci OTVaV
6. Návrh plánu zarybnenia na rok 2018 vedúci OTVaV
7. Bilancia investícií a oprav majetku SRZ za rok 2017 vedúci OlaSM
8. Návrh plánu športovej činnosti na rok 2018 referát OSČ
9. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov bilancia roka 2017 tajomník
10.Priebežná plnenie Uznesení XI. Snemu SRZ a priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ tajomník
11. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci jednotlivých odborov
PREZÍDIUM (výjazdové zasadnutie), 08.06.2018 – 13:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2018 tajomník
5. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA (výjazdové zasadnutie), 09.06.2018 – 14:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-4/2018 a 1-4/2017
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
Správa auditora k účtovnej závierke za rok 2017
vedúci EO, zástupca auditora
3. Výrobno-finančný plán výrobných stredísk na rok 2018 vedúci OTVaV
4. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci jednotlivých odborov
Plán práce Prezídia a Rady SRZ na 2. polrok 2018
PREZÍDIUM, 22.09.2018 – 08:30 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Priebežná informácia o účasti na výstavách 2018 tajomník
5. Informácia o čerpaní dotácií a eurofondov tajomník
6. Iné (správa o činnosti Sekretariátu od posledného zasadnutia Prezídia a Rady SRZ) tajomník
RADA, 22.09.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-7/2018 a 1-7/2017
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
3. Priebežná bilancia predaja cenín a povolení za rok 2018 vedúci EO
4. Návrh cien povolení na rybolov pre rok 2019 vedúci OTVaV
5. Priebežná informácia o prípravách XII. Snemu SRZ tajomník
6. Iné (správy o činnosti vedúcich odborov od posledného zasadnutia RADY) vedúci jednotlivych odborov
PREZÍDIUM, 15.12.2018 – 09:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Disciplinárne rozhodnutia organizačno-právny referent
3. Vyznamenania tajomník
4. Iné tajomník
RADA, 15.12.2018 – 10:00 hod.
1. Kontrola uznesení tajomník
2. Priebežné plnenie rozpočtu na rok 2018 s komentárom
Plán a skutočnosť rozpočtu za 1-10/2018 a 1-10/2017
Aktuálny stav pohľadávok a záväzkov
vedúci EO
3. Plán práce Prezídia a Rady na rok 2019 tajomník
4. Vyhodnotenie práce odboru športovej činnosti za rok 2018 referát OSČ
5. Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2018 vedúci RS
6. Iné vedúci jednotlivych odborov
V prípade potreby je možné zvolať zasadnutie Rady a Prezídia v iný termín.

Plán práce Prezídia a Rady SRZ za rok 2018
(V Žiline dňa 30.11.2017, Ing. Ľuboš Javor v. r., tajomník)