Plán uvoľňovania opatrení

Vážení štatutárni zástupcovia OZ SRZ,
dňa 22.4.2020 začala prvá fáza postupného uvoľňovania opatrení prijatých z dôvodu vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky. Dovoľujeme si Vás upozorniť na to, že stále platí opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR č.: OLP/273112020 zo dňa 23.3.2020, ktorým je od 24.3.2020 až do odvolania zakázané fyzickým osobám, fyzickým osobám – podnikateľom a právnickým osobám organizovať a usporadúvať hromadné podujatia športovej, kultúrnej, spoločenskej či inej povahy (http://www.uvzsr.sk/docs/info/covid19/Opatrenie_UVZSR_zakaz_hromadnych_podujati_od_24032020.pdf).
 
Stránka, na ktorej je možné nájsť platné opatrenia ÚVZ SR, je dostupná na odkaze:
 
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4132:covid-19-zavery-z-rokovania-vlady-sr-a-ustredneho-krizoveho-tabu-sr-povinnos-nosenia-ruok-na-verejnosti-zatvorenie-obchodov-v-nedeu-vyleneny-nakupny-as-pre-seniorov-otvorenie-vybranych-prevadzok-v-obchodnych-domoch-karantenne-opatrenia-a-pod&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
 
Z informácie ÚVZ SR poskytnutej k zákazu organizovania hromadných podujatí je zrejmé, že hromadným podujatím sú napr.  rybárske preteky, spoločné brigády (brigády, ktoré je možné vykonávať individuálne bez prítomnosti ďalších osôb- napr. zber odpadkov, drobné opravy vykonávané individuálne, nie sú hromadným podujatím).
Informáciu je možné nájsť na odkaze:
http://www.uvzsr.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=4082:informacia-k-zakazu-organizova-anusporaduva-hromadne-podujatia-portovej-kulturnej-spoloenskej-i-inej-povahy&catid=250:koronavirus-2019-ncov&Itemid=153
 
Možnosť organizovať hromadné podujatia je naplánovaná v štvrtej fáze uvoľňovania opatrení. Naplánované fázy uvoľňovania prijatých opatrení Vám zasielame v prílohe. Je potrebné vziať do úvahy, že pri uvoľňovaní opatrení, prípadne prijímaní ďalších, bude rozhodujúca aktuálna situácia.
 
Vzhľadom k mimoriadnej situácii Vás vyzývame k zodpovednému prístupu a rešpektovaniu aktuálne platných opatrení a nariadení.
 
Kancelária tajomníka SRZ
Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina
Prílohy:

  1. Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR zo dňa 21 4 2020 s účinnosťou od 22 4 2020
  2. Opatrenie_schodze_statnych_organov
  3. Záznam zo zasadnutia Ústredného krízového štábu – 15.4.2020
  4. Plán uvoľňovania opatrení