Plánovaná jarná a letná simulovaná záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja – oznámenie

Obdržali sme nasledovnú informáciu od VVB, š.p.:

Oznamujeme Vám, že na základe požiadavky Štátnej ochrany prírody Slovenskej republiky, Správy Chránenej krajinnej oblasti Dunajské luhy, pracoviska Dunajská Streda (ŠOP) sa uskutoční simulovaná jarná a letná umelá záplava ľavostrannej ramennej sústavy Dunaja (ĽRS) zvýšenými prietokmi s čiastočným zaplavením inundačného územia v súlade s Dodatkom č. 2 k Dočasnému manipulačnému poriadku pre SVD G-N na území SR, aktualizácia XI. (DMP, akt. XI).

Cieľom tohtoročných simulovaných záplav sú druhy rýb európskeho a národného významu, ktoré sú predmetom ochrany v území európskeho významu SKUEV0090 Dunajské luhy.

Tesným naviazaním termínov jarnej a letnej záplavy sa zabezpečí plynulý priebeh vývinových cyklov rýb (neres a vývin plôdika) a vodných živočíchov a predíde sa tak potenciálnym stratám na prirodzenej reprodukcii.

Žiadame Vás, aby ste urobili potrebné opatrenia na zamedzenie ohrozenia životov a zabránenie hospodárskym škodám v oblasti ramennej sústavy!

Základné parametre plánovaných umelých záplav:

Jarná simulovaná záplava:
· termín začatia: 14.5.2022
· dĺžka trvania: 30 dní
· kulminačný prietok: 90 m3/s (3 dni)

Letná simulovaná záplava:
· termín začatia: 13.6.2022
· dĺžka trvania: 16 dní
· maximálny prietok: 60 m3/s

Plánovaný priebeh jarnej a letnej umelej záplavy ĽRS: