Podanie rozkladu voči rozhodnutiu MŽP SR vo veci udelenia výnimky na úmyselné rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého

Dovoľujeme si Vás informovať, že SRZ bolo doručené rozhodnutie MŽP SR vo veci udelenia výnimky na úmyselné rušenie a usmrcovanie kormorána veľkého. Nakoľko je toto rozhodnutie pre ichtyofaunu revírov SRZ nedostačujúce, bol voči nemu podaný nasledovný rozklad (viď príloha)

Prílohy:

Rozklad voči rozhodnutiu