Podozrenie z nelegálneho chovu a lovu rýb na vodnej nádrži v obci Čachtice – stanovisko MŽP SR

Dňa 08.12.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené stanovisko MŽP SR vo veci podozrenia z nelegálneho chovu a lovu rýb na vodnej nádrži v obci Čachtice.

MŽP SR evidovalo v predmetnej veci viacero podaní, vrátane podania zo strany Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina a podanie odboru živočíšnej výroby MPaRV SR.

MŽP SR svoje stanovisko v tejto veci zaslalo aj na Prezídium policajného zboru MV SR.

V stanovisku sa uvádza, že MŽP SR neeviduje vodnú plochu „Prepadliská“ v k.ú. Čachtice ako rybársky revír ani ako ostatnú vodnú plochu určenú na podnikanie v osobitnom režime.

Osoby, ktoré hospodária, alebo rybársky využívajú ostatnú vodnú plochu zasahujú do výkonu rybárskeho práva, a preto by mali takéto osoby požiadať o pridelenie ostatnej vodnej plochy na účely podnikania v osobitnom režime.

MŽP SR na záver listu konštatuje, že súčasný právny stav neumožňuje uložiť sankciu tomu, kto nepožiada o pridelenie ostatnej vodnej plochy a de facto sa tým dopustí neoprávneného nakladania s rybárskym právom.

Zároveň dodáva, že MŽP SR nevymožiteľnosť tohto paragrafového ustanovenia zákona dlhodobo vníma, a z tohto dôvodu sa pracuje na novelizácii zákona o rybárstve.

Stanovisko MŽP SR si môžete pozrieť na nižšie uvedenom odkaze:

Stanovisko MŽP SR vo veci nelegálneho chovu a lovu rýb na VN v obci Čachtice