Podozrenie z nelegálneho chovu a lovu rýb na vodnej nádrži v obci Čachtice

Dňa 21.06.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené anonymné „oznámenie o nelegálnom chove a love rýb bez určenia revíru na vodnej nádrži lokálneho významu v obci Čachtice“. V predmetnom liste nás anonymná osoba žiada o začatie konania voči organizátorom nelegálneho združenia.

Našou snahou je zaoberať sa každou žiadosťou, ktorá nám je doručená od našich členov zväzu.

Nakoľko sme neboli oprávnení na začatie konania, o ktoré nás anonymná osoba žiadala, oznámenie sme postúpili na Ministerstvo životného prostredia SR na prešetrenie. O postupe bola upovedomená aj Miestna organizácia Nové Mesto nad Váhom, keďže nebolo možné zaslať odpoveď priamo podávateľovi podnetu.

Dňa 13.07.2016 bola na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu zaslaná na vedomie výzva, ktorú zasielalo MŽP SR Slovenskému vodohospodárskemu podniku, š.p.

Dňa 22.11.2016 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu opätovne doručené anonymné „oznámenie o nelegálnom chove a love rýb bez určenia revíru na vodnej nádrži lokálneho významu v obci Čachtice“.

V tejto veci sme zaslali na MŽP SR žiadosť o stanovisko v akom štádiu je šetrenie tohto oznámenia, ktorá bola taktiež zaslaná na vedomie Miestnej organizácii Nové Mesto nad Váhom.

Oficiálnou cestou zároveň žiadame podávateľa oznámenia o zaslanie jeho kontaktných údajov, aby tak bola možná priama komunikácia, ktorá zjednoduší celý proces, pričom ochrana jeho osobných údajov bude zabezpečená a jeho meno nebude nikde zverejnené.