Práce na rybovode na rieke Turiec pokračujú

V 42. týždni sa uskutočnila kontrola rybovodu na spodnej hati na rieke Turiec (MsO SRZ Martin). Jednalo sa na rýchlo zvolané pracovné stretnutie vzhľadom k tomu, že staviteľ už má za sebou prvé metre trasy rybovodu a chcel počuť vyjadrenie od pracovníka vykonávajúceho bio-ekologický dozor (RNDr. Druga), či sa s prácami  môže ďalej pokračovať vzhľadom k požiadavkám na trasovanie a profil rybovodu. Rybovod na rieke Turiec bude približne 250 m dlhý, obtokového typu s lichobežníkovým profilom, so zaústením v blízkosti hate. Rybovod je dimenzovaný tak aby previedol prietok o veľkosti 1 m3.s-1. Výstavba pokračuje podľa plánu a schválenej projektovej dokumentácie. Stavba sa má ukončiť do konca roku 2018, a tak by už ďalšia jarná migrácia rýb na Turci mohla prebiehať cez tento rybovod. Nakoľko sa plánuje na tomto rybovode aj overovanie jeho funkčnosti, prehliadka rybovodu smerovala aj k technickým pripomienkam zameraným na požiadavky pre monitoring ichtyofauny. Za týmto účelom bude na spodnej a hornej časti umiestnená kamera, ktorá bude pozorovať migračné ťahy. Keďže nad touto haťou je ešte jedna migračná bariéra, informujeme rybárov, že sa pripravuje projekt aj na spriechodnenie tejto hornej hati, ktorá tvorí odberný objekt na rybník Čajka a taktiež na rybochovné zariadenie „Hruškov mlyn“ využívaný MsO SRZ Martin.