Pracovná ichtyologická konferencia  „Racionalizácia procesu zarybňovania rybárskeho revíru č. 2-4430-2-1 Váh č. 8“ – INFORMÁCIA

Pracovná konferencia usporiadaná 06.11.2015 mestskou organizáciou SRZ Trenčín mala za cieľ vyhodnotiť doterajší stav zarybňovania revíru Váh č. 8 a najmä na základe odborných poznatkov účastníkov prijať zásady racionálneho hospodárenia do budúcnosti.  Konferencia bola vysoko pozitívne hodnotená všetkými účastníkmi, ktorí vo svojich príspevkoch a diskusii prezentovali názory a poznatky z viacerých oblastí – rybárstvo, ochrana prírody a. i. Na základe prezentovaných informácií je možné vyzdvihnúť ako prioritné zásady racionálneho hospodárenia nasledovné

  • nutnosť podrobnej znalosti predmetného revíru
  • správne a adekvátne plánovanie zarybnenia čo sa týka druhového zloženia, vekovej štruktúry ako aj lokalít vysadenia násad s prihliadnutím na konkrétne podmienky daného roku resp. obdobia
  • potreba hospodárenia na vodných tokoch tvoriacich viac rybárskych revírov ako celkoch. Rieky  tvoria  kontinuálne prepojený vodný ekosystém, ktorý môže byť miestami narušený priečnou vodnou stavbou, čo však okrem veľkých vodných nádrží neznamená absolútne oddelenie revírov.