Pracovné stretnutie k PCB látkam

Dňa  29. októbra 2015 sa  na  Sekretariáte  Rady  SRZ Žilina  konalo   pracovné  stretnutie,  ktorého  účelom  bolo riešiť situáciu v rybárskych  revíroch SRZ na  Východoslovenskej  nížine po tom , čo  v rámci  Monitoringu poľovnej zveri a rýb zameraného na  sledovanie  prieniku kontaminantov do organizmov  voľne žijúcej zveri a rýb realizovaného  usmerňovaného  Štátnou  veterinárnou a potravinovou  správou  SR Bratislava boli  v rokoch 2012 až 2014 zistené  nevyhovujúce výsledky šetrenia svaloviny rýb ulovených  vo   vodných  tokoch  v povodí  Bodrogu kvôli prekročeniu maximálnych hodnôt obsahu a sumy  polychlórovaných bifenylov (PCB).  Podstatná časť stretnutia sa  týkala  aj  situácie  na   vodnej  nádrži Zemplínska Šírava.

Stretnutia  sa  osobne  zúčastnil  ústredný  riaditeľ  Štátnej veterinárnej a potravinovej správy Bratislava  Prof. MVDr. Jozef Bíreš,  DrSc.,   a pracovníci  Ministerstiev  životného  prostredia  a pôdohospodárstva  a rozvoja  vidieka SR.

Za  SRZ  Radu  Žilina  boli  prítomní  tajomník  Rady  SRZ  Ing. Ľuboš  Javor,  členovia  Rady SRZ  p.  V. Šaffa  a Š.  Kopčo  a príslušní  zamestnanci  Sekretariátu Rady SRZ,  ktorých  sa  daná  problematika  týka.

Hlavné závery z pracovného stretnutia:

  • zmena režimu rybárskeho revíru VN Zemplínska Šírava z režimu  „CHAP“ na lovný je blízkej budúcnosti nepravdepodobná, keďže výsledky monitoringu PCB látok sú naďalej nevyhovujúce   aj  na  základe  analýz   z roku 2015 a zmena  by bola možná len na základe pravidelných analýz a garancie, že nebude ohrozené zdravie obyvateľstva
  • pokračovať v osvete rybárskej  a nerybárskej verejnosti !
  • SRZ do rybárskych poriadkov uvedie upozornenie,  citujeme:  V rybárskych revíroch v povodí Bodrogu južne od VN Zemplínska Šírava je zvýšený obsah PCB látok a ortuti. Z dôvodu ochrany zdravia odporúčame ryby ulovené v tejto oblasti nekonzumovať!
  • monitoring rizikových oblastí bude pokračovať
  • dohodlo sa, že SRZ požiada Štátnu veterinárnu a potravinovú správu SR a Ministerstvo životného prostredia  SR o vyčlenenie finančných prostriedkov na zvýšenie počtu odoberaných vzoriek v ďalšom monitoringu   Zemplínskej Šíravy so zameraním sa na rôzne vekové kategórie  aj nedravých druhov rýb a o následné spracovanie výsledkov do štúdie
  • pri každom úradnom odbere vzoriek musí byť zúčastnený veterinárny lekár (požiadavka Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR)