Prieskum na vodnom toku Turiec

Prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách

Dňa 9. augusta Odbor tečúcich vôd realizoval ichtyologický prieskum na vodnom toku Turiec so zameraním na zistenie aktuálneho druhového zloženia ichtyofauny na 3 lokalitách, a to pod 1. migračnou bariérou v Martine, v Moškovci pri cestnom moste a posledná lokalita bola pri Turčianskych Tepliciach – v obci Dubové pri cestnom moste. Výsledky prieskumu zodpovedali súčasnému stavu toku. Na prvej lokalite, ktorá komunikuje s vodným tokom Váh bolo zaznamenaných až 16 druhov rýb. Na druhej lokalite bolo zaznamenaných 11 druhov rýb. Na tretej lokalite v Dubovom už iba 9 druhov rýb. Je evidentné, že dve pre ryby neprekonateľné bariéry na dolnom úseku Turca v Martine zabraňujú populáciám rýb z Váhu v protiprúdovej migrácií do tohto toku, keďže druhové zloženie a početnosť ulovených druhov sa napriek poctivému zarybňovaniu MsO SRZ Martin a MO SRZ Turčianske Teplice na jednotlivých lokalitách znižovala. SVP v rámci povinnosť spriechodniť prioritné migračné bariéry na tokoch pripravuje projekty týkajúce sa aj hatí na Turci. Odstránením / spriechodnením týchto bariér by sa jednoznačne zlepšil ekologický stav a zvýšila sa diverzita celého toku.01. Prvá migračná bariéra na rieke Turiec v Martine
Prvá migračná bariéra na rieke Turiec v Martine

02. Z obsádky rieky Turiec - podustva severná

Z obsádky rieky Turiec – podustva severná

03. Z obsádky rieky Turiec - lipeň tymiánový

Z obsádky rieky Turiec – lipeň tymiánový

04. Z obsádky rieky Turiec - nosáľ sťahovavý

Z obsádky rieky Turiec – nosáľ sťahovavý

05. Z obsádky rieky Turiec - ostriež zelenkavý

Z obsádky rieky Turiec – ostriež zelenkavý

06. Z obsádky rieky Turiec - mieň sladkovodný

Z obsádky rieky Turiec – mieň sladkovodný

07. Z obsádky rieky Turiec - mrena severná

Z obsádky rieky Turiec – mrena severná

08. Z obsádky rieky Turiec - jalec hlavatý

Z obsádky rieky Turiec – jalec hlavatý

09. Z obsádky rieky Turiec - pstruh potočný

Z obsádky rieky Turiec – pstruh potočný