Prihlášky do súťaže SRZ pre rok 2020

Prihlášky družstiev OZ SRZ do postupových súťaží Slovenského zväzu športového rybolovu pre rok 2020 je potrebné zaslať v dvoch výtlačkoch v termíne do 30. 11. 2019, pre každú disciplínu (plávaná, prívlač, mucha, feeder), pre každú súťaž (1. liga, 2. liga, divízia) a pre každé družstvo (napr. družstvo A, družstvo B) samostatne. Prosíme vedúcich družstiev, aby v prihláške do súťaže NEVYPISOVALI pôvodné čísla REGISTRAČNÝCH PREUKAZOV.

Nakoľko od roku 2020 budú pretekári registrovanými športovcami SZŠR, každý pretekár družstva musí kompletne vyplniť a podpísať tlačivo Žiadosť o registráciu fyzickej osoby – jednotlivca (tieto tlačivá budú prílohou k prihláške do súťaže družstva do súťaže). Pôvodné registračné preukazy športovca nie je potrebné zasielať, každý pretekár bude nanovo zaregistrovaný, bude mu pridelené nové registračné číslo a obdrží nový registračný preukaz.

Výška členského poplatku pre fyzické osoby (okrem mládeže do 18 rokov, žien a rozhodcov) je 5,00 Eur.

Výška členského poplatku pre mládež do 18 rokov, ženy a rozhodcov je 0,10 Eur.

Spôsob úhrady členského poplatku prerokujeme na výročných zasadnutiach sekcií, ten zatiaľ neuhrádzajte! 

Adresa pre zasielanie prihlášok:

  • Slovenský rybársky zväz – Rada, Žilina
  • SZŠR
  • Kmeťa 20, 010 55 Žilina

 Štartovný poplatok pre účasť družstva v postupovej súťaži SRZ je stanovený nasledovne:

  • 1. liga    …………….    180,00 €
  • 2. liga    …………….    180,00 €
  • divízia   …………….    140,00 €

Bankové spojenie: VÚB banka,      IBAN:  SK55 0200 0000 0041 0357 4451

Variabilný symbol pre jednotlivé disciplíny:

LRU – plávaná:                      6322

LRU – mucha:                       6321    (štartovné)

LRU – mucha                         2001    (poplatok  5,00 € za registrovaných pretekárov)

LRU – prívlač:                       6324

LRU – feeder:                        6325

 

Platbu štartovného je potrebné uhradiť samostatne a uviesť pri nej pre identifikáciu v poznámke  NÁZOV DRUŽSTVA!

Termín úhrady štartovného poplatku za družstvo v súťaži: do 30.11.2019

Kontaktná osoba pre sekciu mucha: Mária Sprušanská, sport@ssrzrada.sk    0918/711 548

Kontaktná osoba pre sekciu feeder: Gabriela Hupková, gabika@aquarium.sk      0918/530 999

Kontaktná osoba pre sekcie prívlač a plávaná: Adriana Weismannová, 0905/351 645, sekretariatszsr@gmail.com