Pripomienkovanie Vodného plánu Slovenska

Informujeme ZO SRZ, že práve bolo zverejnené na stránke Ministerstva spravodlivosti SR-Portál právnych predpisov Medzirezortné pripomienkové konanie k Vodnému plánu Slovenska na roky 2016-2021, ktoré bude mať významný dopad na rozvoj rybárstva na Slovensku. Vyzývame preto ZO SRZ aby sa s obsahom materiálu oboznámili a pripravili si svoje prípadné pripomienky. Termín na predkladanie pripomienok je do 01.12.2015. O ďalších krokoch a aktivitách SRZ Vás budeme informovať prostredníctvom mailu, prípadne našich stránok.
V prípade potreby kontaktnou osobou je Ing. Tibor Krajč, PhD., +421 918 711 520, alebo krajc@srzrada.sk

Upozorňujeme, že aktualizácia Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu (HEP) nie je súčasťou pripomienkovania Vodného plánu! Uvedený materiál (HEP) bol preložený na neskôr. Zdôrazňujeme však, že kým nebude prijatá nová Koncepcia využitia HEPu platí súčasná, ktorá je v rozpore s Rámcovou smernicou o vodách a významne negatívne ovplyvňuje rybárstvo na Slovensku.