Pripomienky SRZ a hromadná pripomienka k výstavbe MVE

Informujeme ZO SRZ a našich členov, že Slovenský rybársky zväz-Rada Žilina zaslal na Ministerstvo životného prostredia SR svoje pripomienky k Aktualizácii koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov Slovenska do roku 2030.

Zároveň oznamujeme, že v ustanovenom termíne (7.11.2016) sa do podpory hromadnej pripomienky zapojilo 1 853 podporovateľov, za čo patrí všetkým poďakovanie. Zoznam všetkých pripomienok k tomuto strategickému dokumentu je zverejnený na tejto adrese:
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2016/942

K predloženému materiálu bolo zaslaných 119 pripomienok, pričom okrem Slovenského rybárskeho zväzu a Hromadnej pripomienky občianskych aktivistov tento materiál pripomienkovali:

  • Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR,
  • Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky,
  • Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,
  • Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS),
  • Asociácia hydroenergetikov Slovenska,
  • Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE
  • a iné