Pripomienky SRZ k zákonu č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov

Informujeme ZO SRZ a všetkých rybárov, že SRZ zaslalo dňa 7.10.2016 svoje pripomienky k zákonu o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v rámci medzirezortného pripomienkového konania k novele tohto zákona. Naše pripomienky sa týkali najmä našich negatívnych doterajších skúseností pri procese posudzovania vplyvov na životné prostredie, a to nezávislosti spracovateľov samotnej správy a viacerých limitov pre povinné posudzovanie uvedených v prílohe 8 tohto zákona. Dúfame, že nami navrhované pripomienky budú zo strany Ministerstva životného prostredia SR akceptované a prispejeme tak k lepšiemu posudzovaniu pri ďalších investičných zásahoch v blízkosti našich riek a rybárskych revírov SRZ.