Príprava stavby D4 v úseku Jarovce – Ivanka sever – pracovné stretnutie

Dňa 25. mája 2017 sa uskutočnilo pracovné stretnutie na podnet Národnej diaľničnej spoločnosti a Slovenského rybárskeho zväzu, za účasti NDS, SRZ, MDaV SR a koncesionára projektu PPP D4R7, za účelom zistenia nových skutočností v rámci prípravy stavby D4 v úseku JarovceIvanka sever a oboznámenia sa s problémami, ktoré môžu nastať v rámci výstavby D4 v styku s lovnými revírmi.

Výstavbou diaľnice D4 dôjde k zásahu do výkonu rybárskeho práva, ktorým je v zmysle zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby vo vodách určených ako rybárske revíry a ulovené ryby si privlastňovať, ako aj oprávnenie užívať na to v nevyhnutnej miere pobrežné pozemky.

Len v Bratislave je 10 000 členov SRZ, pričom okrem nich oprávnenie loviť v niektorých častiach revírov, ktoré sú vo zväzovom povolení na rybolov, majú rybári z celého Slovenska. SRZ sa tak obrátil na NDS, aby sa našlo východisko a dohodla spolupráca.

Z uvedeného dôvodu SRZ potrebuje vedieť rozsah prác, kedy sa s prácami začne a na ako dlho, nakoľko členovia zväzu si platia povolenia na rybolov a počas výstavby D4 sa nebudú môcť dostať k rybárskym revírom. Taktiež je potrebné podľa schváleného zarybňovacieho plánu MŽP SR vykonávať zarybnenie.

V súčasnosti je vypracovaná dokumentácia na realizáciu stavby  a čaká sa len na vydanie právoplatného stavebného povolenia. Koncesionár nebol oboznámený so situáciou, že nie je možné lokality dočasne presýpať pre zriadenie prístupu k výstavbe pilierov mosta ani k akým škodám navrhovanou technológiou môže dôjsť. Koncesionár upozornil, že technologický postup výstavby sa oproti dokumentácii DSP nemení.

Zaujímavosťou je, že na otázku prečo MŽP SR neobhajovalo záujmy SRZ v správnych konaniach, NDS reagovala, že z MŽP SR sa vyjadrila len Sekcia ochrany prírody, ale Sekcia vôd nie. Z tohto dôvodu NDS osloví Sekciu vôd a finančné straty so SRZ vysporiada.

Z diskusie vyplynuli tieto otázky:

SRZ: Je možné obmedzovať rybárske právo na etapy? Akým spôsobom dôjde k realizácii mostného objektu? Pre rybársku stráž je potrebné vybaviť povolenie vstupu na stavenisko pre ich výkon.

Koncesionár: Je ťažké deliť prístupy na etapy aj z dôvodu rôznych nezávislých postupov výstavby mostného objektu. Koncesionár preverí možnosť udelenia prístupu na stavenisko pre rybársku stráž.

SRZ: Spolupráca s rybármi je potrebná aj v prípade výkopov v blízkosti lokalít, ktoré môžu byť zaplavované vodou s rybami. S viacerými prípadmi, s ktorými sa môže Koncesionár stretnúť pri výstavbe dotknutého úseku D4, majú skúsenosti, ktoré nadobudli pri výstavbe vodného diela Gabčíkovo. Je preto potrebné sa stretnúť a všetko si vydiskutovať.

Koncesionár: Až po dodaní stavebného povolenia môžu nastaviť všetky kroky v procese výstavby. Realizátorský tím si prejde fázy realizácie. Následne je možné  sa so SRZ stretnúť.

Závery pracovného stretnutia:

  1. NDS osloví MŽP SRZ, Sekciu vôd a dohodnú sa na ďalšom postupe riešenia SRZ.
  2. SRZ zašle Koncesionárovi podrobný popis lokalít.
  3. Po získaní právoplatného stavebného povolenia a po prejdení si fáz realizácie výstavby D4 v dotknutom území, Koncesionár sa skontaktuje so SRZ a dohodnú si ďalšie postupy, aby sa zabránilo väčším škodám.