Projekt LIPEŇ 2018 na rieke Poprad odštartoval aj v teréne

Jeden z najväčších projektov SRZ za viac ako 10 rokov a vôbec prvý spoločný projekt SRZ Rada Žilina s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějoviciach, ktorý by mal dať odpovede na problematiku úbytku lipňa na rieke Poprad, čo by sa dalo aplikovať aj na ďalšie veľké lipňové vody na Slovensku, sa začal symbolicky napĺňať pod „strechou“ našich Vysokých Tatier na pstruhovom stredisku SRZ vo Svite.

Po aprílovom informatívnom stretnutí so ZO SRZ hospodáriacimi na vodnom toku Poprad vo Vrbove pri Kežmarku prebehlo v polovici mesiaca máj vytypovanie úsekov rieky, kde sa bude vysadzovať označená jednoročná a staršia násada lipňa tymianového a zároveň boli osadené do každej lokality zatiaľ iba sondy zaznamenávajúce v hodinovom intervale teplotu vody. Na úseku obhospodarovanom MO SRZ Orlov boli takéto sondy osadené až v dvojnásobnom počte.

Toto prvé oboznámenie sa s riekou Poprad spojené s vytypovaním vhodných lokalít prebehlo za účasti pracovníkov Fakulty rybárstva a ochrany vôd Jihočeskej univerzity ( ďalej JČU) v Českých Budějoviciach pod vedením Doc. Ing. Tomáša Randáka, PhD. riaditeľa Výskumného ústavu rybárskeho a hydrobiologického vo Vodňanoch.

Následne v dňoch 16. a 17. mája bolo na stredisku SRZ vo Svite farebne označkovaných pod kožu v hlavovej časti 9600 ks lipňa. Farba bola aplikovaná na žiabrové viečka, do dolnej čeľuste a v menšom počte aj do hornej časti hlavy.

Na každý revír počas dvoch dní bolo vysadených po 1600 ks lipňa vo veľkosti 12-18 cm.  Tie sa od seba farebne odlišujú. Do revíru Poprad č. 2b (Orlov) bola vysadená ryba  označená  červenou farbou, do revíru Poprad č. 3c (Stará Ľubovňa) zelenou farbou, do Popradu č. 5 (Spišská Belá) šli oranžové lipne, do Kežmarku na Poprad č. 6b lipne s modrou farbou, do Popradu č. 8 (Poprad) žlto označené ryby a do Svitu do revíru Poprad č. 9 boli vysadené rybky s rúžovou farbou.

Vyslovujeme poďakovanie všetkým zúčastneným organizáciám za spoluprácu a záujem podieľať sa na tomto projekte. Zvlášť ďakujeme organizáciám v Poprade a Svite, ktorých zástupcovia sa po dva dni podieľali na značkovaní rýb.

Členov SRZ z týchto organizácii a členov z iných organizácií, ktorí zavítajú počas tejto sezóny na rieku Poprad žiadame, aby prípadne ulovené označkované lipne po ich pustení späť do vody zapísali do Záznamu o dochádzke k vode a úlovkoch na jeho poslednú stranu (poznámky), alebo ulovenie lipňa oznámili svojmu hospodárovi, ktorý si o ulovení lipňa urobí  záznam.

V septembri 2018 prebehnú na sledovaných  revíroch ichtyologické prieskumy a s týmito výsledkami  vás informatívne oboznámime ešte pred spracovaním záverečnej správy pracovníkmi Fakulty rybárstva a ochrany vôd.