Protest prokurátora proti VZN obce Kvakovce, ktoré obmedzuje rybárov

V „Činnosti Sekretariátu Rady SRZ – 24. týždeň“ sme vás informovali, že bol podaný podnet na Okresnú prokuratúru Vranov nad Topľou na preskúmanie zákonnosti všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2017 obce Kvakovce.

Vydané VZN č. 1/2017 je podľa nášho názoru v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky a bol ním porušený najmä zákon o rybárstve.

Vo VZN 1/2017 sa v článku V. bod 6 uvádza, že v dobe letnej turistickej sezóny, t.j. od 1. júla do 31. augusta sa zakazuje chytať ryby z pláží určených na verejné kúpanie (pozemky v Územnom pláne obce Kvakovce zadefinované ako plochy športu a pláží), t.j. v zátoke na Dobrej, konkrétne od lodenice jacht klubu po koniec zosuvu, v čase od 7.00 do 20.00 hodiny.

Obec Kvakovce rovnaké všeobecne záväzné nariadenie, resp. podobného obsahu vydala aj v roku 2016 pod č. 2/2016, proti ktorému bol podaný protest prokurátora a na základe podaného protestu bolo VZN č. 2/2016 zrušené dňa 21.11.2016.

Aj napriek vyššie uvedenému a už raz podanému protestu prokurátora, obec Kvakovce opätovne vydala VZN č. 1/2017, ktoré je v rozpore so zákonom o rybárstve.

Okresná prokuratúra Vranov nad Topľou vyhovela nášmu podnetu a podala protest prokurátora podľa § 23 ods. 1 v spojení s § 27 ods. 1 zákona o prokuratúre.