Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 08.06.2018

Dňa 16. marca 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že pri kontrole členmi rybárskej stráže neuposlúchol výzvu, príkaz a požiadavku člena rybárskej stráže a tým nestrpel výkon jeho oprávnení pri prezeraní rybárskeho náradia.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu 3 rokov.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 08. júna 2018.

Vo veci bolo zistené nasledovné pochybenia:

 • záznam o previnení, ktorý bol podkladom na začatie disciplinárneho konania nebol vyhotovený na mieste, čo vyplýva aj z vyjadrenia OR PZ v Trenčíne, čím bol porušený článok IV. bod 4 Usmernenia č. 2602/674/16-Sekr. pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže SRZ
 • disciplinárny orgán v štádiu zabezpečovania dôkazov opomenul § 17 ods. 7 DP SRZ, nakoľko neupovedomil disciplinárne stíhaného o výsluchu až štyroch svedkov písomnou formou, čím mu bolo upreté právo byť prítomný pri výsluchu a klásť otázky na svoju obhajobu
 • disciplinárne rozhodnutie I. stupňa sp. zn. DK-14/17, a takisto aj jemu predchádzajúce disciplinárne rozhodnutia, neobsahujú žiadne odôvodnenie v zmysle § 21 ods. 6 písm. i) DP SRZ, čím robia rozhodnutie nepreskúmateľné
 • dokazovanie bolo nedostatočne vykonané, pretože sa vo výpovediach svedkov nachádzajú rozpory, ktoré neboli vyvrátené ani potvrdené disciplinárnym orgánom
 • disciplinárny orgán odmietol ako dôkaz použiť zvukový záznam predložený disciplinárne stíhaným s tvrdením, že bol vyhotovený nezákonne a bez súhlasu rybárskej stráže, pričom preskúmaním dôkazov bolo zistené, že zvukový záznam bol vyhotovený OR PZ v Trenčíne, z ktorého vyplýva, že policajnú hliadku privolal kontrolovaný rybár, a nie rybárska stráž tak ako uvádzajú svedkovia

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o o zrušení disciplinárnych rozhodnutí.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-1/18


Dňa 20. marca 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, porušenia § 12 písm. d) zákona č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, nevydanie povolenia na rybolov na dobu 3 rokov.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 08. júna 2018.

Vo veci bolo zistené nasledovné pochybenia:

 • v disciplinárnej veci nebolo vydané rozhodnutie o začatí disciplinárneho konania podľa § 13 Disciplinárneho poriadku SRZ
 • dovolateľovi nebolo preukázateľne doručené predvolanie s dodržaním lehoty podľa § 17 ods. 1 DP SRZ, nakoľko ku skutku došlo 12.1.2018 a už 25.1.2018 bolo vydané disciplinárne rozhodnutie
 • disciplinárne rozhodnutie I. stupňa sp. zn. 1/2018 zo dňa neobsahuje žiadne odôvodnenie v zmysle § 21 ods. 6 písm. i) DP SRZ, čím robí rozhodnutie nepreskúmateľné, pričom vodôvodnení sa uvádza len ustanovenie zákona, ktoré porušil disciplinárne stíhaný
 • disciplinárne rozhodnutie nebolo dovolateľovi doručované ako doporučená zásielka s doručenkou a poznámkou do vlastných rúk
 • súčasťou spisového materiálu je disciplinárne rozhodnutie vydané výborom MO SRZ Veľké Kapušany ako I. stupňovým orgánom, pričom výbor ako I. prvostupňový rozhoduje len pri trvalom vylúčení
 • súčasťou spisového materiálu je aj zjednodušené disciplinárne rozhodnutie vydané výborom MO SRZ Veľké Kapušany ako I. stupňovým orgánom, ktoré by mohol výbor vydať len v prípade rozhodovania o trvalom vylúčení a vyhotovuje sa len v prípade, že sa stíhaný vzdal odvolania
 • rozhodnutie neobsahuje žiadne odôvodnenie a je v ňom uvedené nesprávne poučenie s tým, že proti rozhodnutiu nie je prípustný žiaden opravný prostriedok, pričom proti rozhodnutiu odvolacieho orgánu je možné podať dovolanie v zmysle § 24 DP SRZ, ktoré nemá odkladný účinok

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o o zrušení disciplinárnych rozhodnutí.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-2/18