Rozhodnutia Prezídia Rady SRZ vo veci disciplinárnych previnení zo dňa 15.12.2018

Dňa 27. novembra 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že lovil ryby bez platného rybárskeho lístka.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, peňažná pokuta vo výške 80 EUR.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2018.

Vo veci boli zistené nasledovné pochybenia:

  • disciplinárne stíhaný bol držiteľom rybárskeho lístka, ktorý však stratil a po zistení straty si dal vyhotoviť duplikát, takže nešlo o lov rýb bez rybárskeho lístka
  • disciplinárne rozhodnutie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu
  • druhostupňový orgán sa nezaoberal tvrdeniami uvádzanými v odvolaní a ani sa s nimi nijako nevysporiadal

 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o zrušení disciplinárnych rozhodnutí.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-3/18


Dňa 28. novembra 2018 bolo na Sekretariát Rady Slovenského rybárskeho zväzu doručené dovolanie vo veci disciplinárneho previnenia, ktorého sa mal disciplinárne stíhaný dopustiť tým, že od 31. marca 2017 do 20 novembra 2017 vykonával lov rýb na miestnych vodách MsO SRZ Senec, avšak podľa Povolenia na rybolov na to nebol oprávnený, nakoľko v zmysle článku V. bod 7 Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov „Povolenie na rybolov“ sa vydáva vo forme známky, ktorá je opatrená ochrannými prvkami a nalepuje sa do tlačiva „Povolenie na rybolov a záznam o dochádzke k vode a úlovkoch“ podľa článku V. bod 4 a 5 tejto smernice; iný druh známky je neplatný (pečiatka v iných záznamoch); v zmysle článku V. bod 9 smernice na každej známke je uvedený druh, cena príslušný kalendárny rok, poradové číslo a znak SRZ.

Disciplinárne stíhanému bolo uložené disciplinárne opatrenie, peňažná pokuta vo výške 50 EUR.

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán v zmysle Disciplinárneho poriadku SRZ sa dovolaním zaoberalo na svojom zasadnutí dňa 15. decembra 2018.

Vo veci boli zistené nasledovné pochybenia:

  • disciplinárny orgán pochybil pri zasielaní predvolania a opätovného predvolania, keď nebol deň predvolania stanovený 7 dní vopred s prihliadnutím na dobu uloženia na pošte
  • Smernica o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov je záväzná pre organizačné zložky a orgány SRZ a upravuje postup organizácií pri vydávaní povolení na rybolov; to znamená, že za chybne vystavené povolenie na rybolov (bez známky, len pečiatka a podpis) nezodpovedá člen SRZ ale organizačná zložka
  • disciplinárny orgán vyhodnotil chýbajúcu známku ako porušenie § 10 ods. 1 zákona o rybárstve
  • na organizačnú zložku bolo zasielané usmernenie, ktoré však nebolo brané do úvahy, a z ktorého jasne vyplývalo, že člen SRZ nie je zodpovedný za druh povolenia na rybolov, ale loví v dobrej viere, že má platné povolenie na rybolov
  • disciplinárne rozhodnutie nevychádzalo zo spoľahlivo zisteného skutkového stavu
  • v disciplinárnom rozhodnutí sa neuvádzajú žiadne skutočnosti, na základe ktorých dospel disciplinárny organ k záveru, že za porušenie smernice zodpovedá disciplinárne stíhaný

 

Prezídium Rady SRZ ako dovolací orgán konštatovalo, že disciplinárne konanie sa uskutočnilo v rozpore s Disciplinárnym poriadkom SRZ, a preto rozhodlo o zrušení disciplinárnych rozhodnutí.

Rozhodnutie Prezídia Rady SRZ ako dovolacieho orgánu si môžete pozrieť na nižšie uvedenom linku:

  Rozhodnutie dovolacieho orgánu sp.zn. DP-4/18