Rybolov v decembri

Individuálna druhová ochrana v decembri platí pre tieto druhy rýb: pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.
Hlavátku podunajskú je možné loviť iba na povolenie na lov hlavátky.

Denná doba lovu v decembri:

  • Kaprové vody 06,00 – 21,00
  • Lipňové vody 07,00 – 19,00
  • Pstruhové vody: 07,00 – 19,00 len pre držiteľov povolení na lov hlavátky podunajskej

Posledný mesiac rybárskej sezóny môžete využiť hlavne lovom jalcov, podustiev, ale pošťastiť sa môže aj tradičný vianočný kapor.

V decembri pokračuje sezóna lovu hlavátky, aktívne sú aj miene. Prívlačiari bývajú úspešní pri love zubáčov, ostriežov a šťúk. Pri oteplení, ktoré býva v posledných rokoch decembrovým štandardom, sa však dajú úspešne loviť takmer všetky druhy rýb.

Výlovy produkčných rybníkov sa ukončili, tak isto zarybňovanie rybárskych revírov. Vypustené rybníky je vhodné aspoň krátky čas zimovať, dôjde k vysušeniu a mineralizovaniu dnových sedimentov. V prípade výskytu nežiadúcich druhov rýb sa tieto zimovaním eliminujú. Na dnový sediment je vhodné aplikovať vápno, to slúži ako dezinfekcia parazitov ale aj na úpravu kvality vodného prostredia.

Na voľných vodách sa hospodári zameriavajú predovšetkým na ochranu rýb sústredených na zimoviskách. Enormné škody totiž spôsobujú kormorány, ktoré štát prostredníctvom ministerstva životného prostredia a Štátnej ochrany prírody tvrdohlavo chráni a užívateľom rybárskych revírov neumožňuje plašenie ani odlov tohto premnoženého predátora. To všetko bez akejkoľvek kompenzácie vzniknutých škôd.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina