Rybolov v januári

Individuálna druhová ochrana v januári platí pre tieto druhy rýb: mieň sladkovodný, lipeň tymiánový, ploska pásava, šťuka severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy, zubáč volžský, hlavátka podunajská, pstruh potočný, pstruh jazerný, sih peleď.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potočná, mihuľa potiská, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara.

Denná doba lovu v januári:

  • Kaprové vody 06,00 – 21,00.
  • Lipňové vody všeobecný zákaz lovu.
  • Pstruhové vody všeobecný zákaz lovu.
  • Na kaprových vodných nádržiach je od 1. januára zakázaný lov rýb z člna.

Január býva spravidla najchladnejším mesiacom v roku. Tomu zodpovedá aj nízka návštevnosť revírov.

Ryby sa dajú loviť hlave na tečúcich vodách, tie stojaté bývajú väčšinou ukryté pod ľadom. Na tečúcich kaprových vodách lovíme stále aktívne jalce, podustvy a ostrieže. Hoci stále máme možnosť loviť aj dravé druhy rýb, mali by sme brať ohľad na to, že platí ich individuálna ochrana a predovšetkým pri zdolávaní prichádzajú o energiu potrebnú na prežitie zimného obdobia. Rybársky hospodár v januári bilancuje odovzdané povolenia na rybolov. Na základe sumára úlovkov nastavuje zarybňovanie rybárskych revírov a množstvo vydaných povolení. Na stojatých vodách kontroluje stav rybej obsádky, na neprietočných vodných plochách je potrebné robiť otvory v ľade. Na tečúcich vodách je prioritou ochrana rýb zhromaždených na zimoviskách.

Každý držiteľ povolenia na rybolov je povinný odovzdať ho vyplnené do 15. januára užívateľovi. Pokiaľ tak neurobí, užívateľ mu nevydá povolenie na ďalší rok.

Richard Štencl
ichtyológ SRZ Rada – Žilina