Rybolov v máji

Podľa vyhlášky MŽP SR č. 381/2018 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o rybárstve, chránime v máji tieto druhy rýb: lipeň tymiánový, ploska pásavá, šťuka severná, hlavátka podunajská, *kapor rybničný, boleň dravý, jalec hlavatý, jalec maloústy, jalec tmavý, jeseter malý, jeseter sibírsky, lieň sliznatý, mrena severná, nosáľ sťahovavý, pleskáč siný, pleskáč tuponosý, pleskáč vysoký, podustva severná, sumec veľký, zubáč veľkoústy a zubáč volžský.
*kapra rybničného je povolené loviť a privlastňovať si na kaprových revíroch, ktoré sú ostatnou vodnou plochou.

DENNÝ ČAS LOVU
Kaprové vody: od 4.00 do 24.00 hod. (v súlade s aktuálnymi vládnymi opatreniami je teda možné vykonávať lov od 04:00 hod do 21:00 hod za dodržania ďalších platných opatrení, opatrenie platné od 29.4.2021)
Lipňové vody: všeobecný zákaz lovu
Pstruhové vody: od 5.00 do 21.00 hod.

Celoročne chránené druhy rýb: blatniak tmavý, býčko rúrkonosý, čerebľa pestrá, čík európsky, hlaváč bieloplutvý, hlaváč pásoplutvý, hrebenačka pásavá, hrebenačka vysoká, hrúz Belingov, hrúz fúzatý, hrúz karpatský, hrúz Kesslerov, hrúz tuponosý, hrúz Vladykov, jeseter ruský, kapor sazan – divá forma, karas zlatistý, kolok veľký, kolok vretenovitý, lopatka dúhová, mihuľa potiská, mihuľa potočná, mihuľa ukrajinská, mihuľa Vladykovova, mrena karpatská, mrena poľská, mrena škvrnitá, ovsienka striebristá, plotica lesklá, plotica perleťová, pĺž baltický, pĺž bulharský, pĺž krymský, pĺž podunajský, pĺž severný, pĺž vrchovský, sih maréna, šabľa krivočiara