Rybovod na rieke Turiec je tesne pred spustením do prevádzky

V 13. týždni sa uskutočnila kontrola výstavby rybovodu na spodnej hati na rieke Turiec (MsO SRZ Martin). Jednalo sa o jednu z posledných kontrol počas výstavby na rybovode pred jeho spustením do prevádzky. Z prácami na rybovode sa začali v auguste 2018 a po ôsmych mesiacoch sa stavba blíži ku svojmu záveru.

Rybovod sa stavia z prostriedkov EÚ. Jedná sa náhradný obtokový rybovod, ktorý je určený na prekonanie prvej migračnej bariéry na rieke Turiec od jej zaústenia do Váhu.

Približne 250 m dlhý obtokový rybovod so šírkou 4 m a hĺbkou 80 cm by mal zabezpečiť priechodnosť všetkých vyskytujúcich sa druhov rýb v rieke Turiec. Kontrola rybovodu bola zameraná najmä na jeho spodnú časť, kde rybovod ústi do rieky Turiec pod haťou. Prechod rybovodu do spodnej vody v rieke Turiec je vyriešený pozvoľnou rampou, ktorá prekonáva existujúci spomaľovací prah pod haťou. Priečny profil rybovodu je navrhnutý tak aby bez problémov prešli rybovodom aj malé sprievodné druhy rýb a tiež aj ryby väčších rozmerov, vrátane hlavátky podunajskej. Už v tomto týždni sa bude odvážať nahrnutý materiál z koryta toku, ktorý slúžil na vytvorenie pracovných podmienok pre prácu v koryte rieky Turiec. Následne sa spodná časť rybovodu zaplaví.

Výstavba pokračuje s miernym oneskorením, ktoré bolo spôsobené odstávkou prác v zimných mesiacoch pre nepriaznivé počasie. Pôvodne mala byť stavba ukončená do konca roka 2018. Zástupca Slovenského rybárskeho zväzu požadoval aby sa zaplavenie rybovodu a jeho spustenie do prevádzky uskutočnilo v čo najkratšom čase, nakoľko sa jarná migrácia reofilných druhov práve začala.

Za účelom kontroly bude v spodnej a hornej časti umiestnená kamera, ktorá bude pozorovať migračné ťahy rýb. V hornej časti bude osadená vodomerná lata a zároveň kontinuálne meranie prietoku v rybovode.

Keďže nad haťou pri teplárni v Martine je ešte jedna migračná bariéra, informuje me rybárov, že sa pripravuje projekt aj na spriechodnenie tejto hornej hati, ktorá tvorí zároveň odberný objekt na rybník Čajka a taktiež na rybochovné zariadenie „Hruškov mlyn“ využívaný MsO SRZ Martin. Táto bariéra sa nachádza cca 1 km nad spodnou haťou.

Veríme, že vybudovaný rybovod bude s pustený v prvej polovici apríla a umožní migráciu hlavátkam, lipňom, podustvám a ostatným reofilným druhom tejto prekrásnej rieky na Slovensku.