Schválenie dotácie – environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže ZO SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

Slovenský rybársky zväz podal na Environmentálny fond žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na rok 2018 v rámci projektu E1 Environmentálna výchova, vzdelávanie a propagácia.

Názov projektu:

Environmentálne vzdelávanie členov výborov, odborných komisií a rybárskej stráže základných organizácií SRZ

Cieľ projektu:

Cieľom projektu je zvýšenie vedomostnej úrovne a environmentálneho povedomia členov výborov, odborných komisií a členov rybárskej stráže, čím bude zabezpečená zvýšená profesionálna odbornosť vybraných členov SRZ realizáciou hlavnej aktivity projektu – environmentálnym vzdelávaním v strednodobom horizonte t.j. troch rokov vzhľadom na početnú základňu funkcionárov výborov MO a MsO SRZ ako aj dobrovoľných členov rybárskej stráže (predpokladá sa počas troch rokov odborne preškoliť cca 3 200 funkcionárov vrátane členov rybárskej stráže pri ZO).

Dňa 13. marca 2018 bolo vydané rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie vo výške 35 000 EUR pre Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.