Schválenie mimoriadnej dotácie na odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

dňa 03. augusta 2017 bola na Environmentálny fond doručená naša žiadosť o poskytnutie podpory formou mimoriadnej dotácie na rok 2017 v rámci činnosti BR1: Rybárstvo na projekt: Odstránenie škôd na ichtyofaune vodného toku Poprad.

K našej žiadosti bolo dňa 09. júla 2017 vypracované stanovisko Ministerstva životného prostredia SR, ktorým odporučili realizáciu projektu pre jeho prínos.

Predložený projekt riešil zarybnenie rybími násadami v záujme obnovy ichtyofauny vo vodnom toku Poprad, ktorý bol v dňoch 23. až 26. februára 2017 vo výraznej miere zdevastovaný ľadochodom.

Pôsobenie ľadochodu malo devastačný účinok na ichtyofaunu, pričom došlo k úhynu značného množstva rýb a s tým súvisiacim narušením ichtyofauny v predmetnom vodnom toku.

Dňa 06. októbra 2017 bolo vydané rozhodnutie ministra životného prostredia SR o poskytnutí finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu formou dotácie na riešenie mimoriadnej závažnej environmentálnej situácie na rok 2017 vo výške 67 000 EUR pre Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina.