Školenie pre zástupcov ZO SRZ k novému zákonu č. 216/2018 Z.z. o rybárstve

Dňa 13.10.2018 sa vo Zvolene uskutočnilo prvé zo štyroch školení určených pre zástupcov ZO SRZ k novému zákonu č. 216/2018 Z.z. o rybárstve.

Vďaka úspešnému projektu z Environmentálneho fondu boli náklady spojené s organizáciou školenia hradené z tohto projektu. Školenia sa zúčastnilo približne 90 zástupcov z 30tich ZO SRZ Banskobystrického, Trenčianskeho a Nitrianskeho kraja. Prednášajúcimi boli spoluautori nového legislatívneho predpisu o rybárstve Ing. Tibor Dobiaš z Ministerstva životného prostredia SR, JUDr. Ladislav Hanniker z Generálnej prokuratúry SR a Ing. Martin Rybár zo Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p. Banská Štiavnca. Účastníci školenia si vypočuli množstvo nových  informácií najmä o zmenách oproti aktuálnemu zákonu o rybárstve. Zároveň prítomní zástupcovia ZO SRZ mali možnosť sa pýtať a žiadať vysvetlenie k niektorým novo-zavedeným pojmom. Na záver školenia vystúpila so svojím príspevkom pani Ivana Figuli z občianskeho združenia VIA IURIS, ktorá rozprávala o správnom práve a konaniach zameraných na oblasť životného prostredia, podľa zákona o vodách a o ochrane prírody a krajiny a tiež o konaniach podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Slovenský rybársky zväz má, ako užívateľ  rybárskych revírov podľa rybárskeho práva, ktoré je definované ako oprávnenie chrániť, chovať a loviť ryby, možnosť vystupovať v týchto konaniach ako riadny účastník konania a hájiť tak svoje záujmy. Ďalšie školenia s rovnakým obsahom budú v Trnave, Košiciach a Trenčíne. Pozvánky pre zástupcov ZO SRZ sa distribuujú priebežne.