Správa o činnosti KK SRZ za rok 2016

V roku 2016 sa uskutočnili štyri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ.

Dňa 11.02.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka
 • Plán práce KK SRZ na rok 2016
 • Stanovisko k naplneniu rozpočtu Rady SRZ za rok 2015
 • Stanovisko k plánu rozpočtu Rady SRZ na rok 2016
 • Hospodárenie výrobných stredísk Rady SRZ 2015
 • Smernica o činnosti Kontrolných komisií SRZ – finálna verzia
 • Rôzne

Dňa 29.04.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Kontrola MsO SRZ Piešťany, podnet p. Lipka
 • Rozpočet 2015 – stanovisko
 • Plnenie uznesení Rady SRZ – kontrola
 • Plnenie opatrení vydaných KK SRZ
 • Rôzne

Dňa 04.11.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vykonané kontroly k 31.10.2016
 • Plán práce KK SRZ na rok 2017
 • Kontrola plnenia nápravných opatrení
 • Plnenie rozpočtu Rady SRZ k 30.9.2016
 • Rôzne

Dňa  09.12.2016 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly
 • Plán práce KK SRZ na rok 2017
 • Plnenie rozpočtu Rady SRZ do 31.10.2016
 • Kontrolná činnosť v roku 2016
 • Rôzne

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 12.02.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Prebiehajúce súdne konania, počet, stav, priebeh a odhad nákladov
 • Kontrola platných smerníc, poriadkov a nariadení – odkedy sú platné, čoho sa týkajú
 • Vyhodnotenie inventarizácie majetku
 • Dokončenie inventarizácie cenín pre rok 2015, ako sa naložilo s nespotrebovanými ceninami za rok 2015

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 29.04.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Zarybnenie 2015, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy
 • Plnenie rozpočtu 2016, dokončenie inventarizácie cenín pre rok 2015, ako sa naložilo s nespotrebovanými ceninami za rok 2015
 • Kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola v dňoch 23.05.2016 až 10.06.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kniha jázd a vyúčtovanie PHM rybárskej stráže pri Rade SRZ, cestovné
 • Materiál pre rybársku stráž, prideľovanie, evidencia a využitie prideleného materiálu
 • Smernica o prideľovaní OOP, materiálu
 • Nákup materiálu za peniaze SRZ a z dotácií

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola v dňoch 30.06.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola dodržiavania uznesení snemu SRZ 2014 – termíny
 • kontrola dodržiavania rozhodnutí a nariadení vyšších orgánov v organizačných zložkách SRZ – termíny

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 04.11.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Príjmy a výdaje športového odboru, oprávnenosť výdajov, plnenie nápravných opatrení
 • Kontrola vyúčtovania cenín, platby faktúr za ceniny 2016
 • Kontrola pokladne, pokladničných operácií, plnenie rozpočtu k 30.9.2016
 • Zarybnenie a kúpa rýb od externých firiem, zmluvy, ceny
 • Príprava inventarizácie
 • Kontrola vyúčtovania PHM a jázd

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 09.12.2016 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola vyúčtovania cenín k 31.10.2016, platby faktúr za ceniny 2016, skartácia tlačív a objednávka cenín na rok 2017
 • Vyúčtovanie mimoriadneho snemu SRZ
 • Kontrola vyúčtovania PHM a jázd, dokončenie

Členovia Kontrolnej komisie SRZ sa taktiež zúčastnili inventarizácie majetku SRZ na výrobných strediskách Rady SRZ v mesiacoch január, február 2016 a boli prítomní pri jesenných výlovoch.

Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách Šahy, Piešťany a Trenčín.