Správa o činnosti KK SRZ za rok 2017

V roku 2017 sa uskutočnili tri riadne zasadnutia Kontrolnej komisie SRZ.

Dňa 24.03.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu 2016
 • Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2017
 • Vyhodnotenie činnosti výrobných stredísk SRZ v roku 2016
 • Vyhodnotenie práce Slovryb a. s.
 • Rôzne

Dňa 22.09.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vykonané kontroly 2017
 • Plnenie nápravných opatrení v roku 2017
 • Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017
 • Rôzne

Dňa 08.12.2017 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program:

 • Vykonané kontroly od posledného zasadnutia KK SRZ
 • Plán práce KK SRZ na rok 2018
 • Plnenie rozpočtu Rady SRZ do 31.10.2017
 • Kontrolná činnosť v roku 2017
 • Rôzne

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 24.02.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola BOZP
 • Kontrola vykonávania revízií a príslušnej dokumentácie elektrických zariadení
 • Kontrola vykonávania revízií a príslušnej dokumentácie plynových zariadení, komínov a bleskozvodov
 • Nákup, evidencia a distribúcia brokových nábojov na plašenie kormoránov
 • Manipulácia, uskladnenie a výdaj nábojov v intenciách zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v znení neskorších predpisov

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 24.03.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • zarybňovanie 2016, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy
 • dokončenie inventarizácie cenín za rok 2016, fyzická skartácia cenín po rok 2016 vrátane
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov január, február 2017

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola dňa 22.09.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • Kontrola vyúčtovania cenín 2017, dlžníci
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií za mesiace júl a august 2017
 • zarybňovanie k 31.8.2017 – dodávatelia, faktúry, množstvá a ceny
 • kontrola čerpania nákladov odborom športovej činnosti, vyúčtovanie súťaží, cestovného v roku 2017
 • rozbor výnosovej časti výrobných stredísk Rady SRZ Bytča a Brzotín

Na základe poverenia predsedom Kontrolnej komisie SRZ a plánu práce Kontrolnej komisie SRZ bola v dňa 08.12.2017 vykonaná kontrola na Sekretariáte Rady SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín k 31.10.2017, platby faktúr, ceniny 2017, skartácia tlačív objednávka cenín 2018
 • súpis majetku v nájme Slovrybu a.s., návrhy na vyradenie
 • kontrola operácií pokladne v treťom štvrťroku 2017
 • plnenie rozpočtu SRZ 2017
 • kontrola investícií nad 10 000 EUR v roku 2017

Členovia Kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadnutí Prezídia Rady SRZ a Rady SRZ, taktiež boli pri inventarizácií majetku SRZ na výrobných strediskách Rady SRZ v mesiacoch január a február 2017.


Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách SRZ Spišská Stará Ves, Trenčín 2x, Košice 2x, Sereď, Kysucké Nové Mesto a Turčianske Teplice 2x.

Podnety Ing. Holuba sa týkali práce Sekretariátu Rady SRZ:

 • kontrola súladu Stanov SRZ, Organizačného poriadku SRZ a Smernice o platení zápisného, členských príspevkov a o vydávaní povolení na rybolov
 • preskúmať správnosť postupu organizačno-právneho referenta Sekretariátu Rady SRZ
 • preveriť oprávnenosť zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ podpisovať listiny smerujúce zo Sekretariátu Rady SRZ a vydávať stanoviská pri písomnom, ústnom alebo elektronickom styku.
 • možné porušenie zákona č.122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.