Správa o činnosti KK SRZ za rok 2018

V roku 2018 sa kontrolná komisia SRZ zišla na piatich riadnych zasadaniach.

 

Dňa 23.03.2018 na svojom riadnom zasadaní KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Plnenie zadaných úloh plynúcich z kontroly.
 2. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2017.
 3. Stanovisko k plánu rozpočtu na rok 2018
 4. Vyhodnotenie zarybňovania vo vodách Rady SRZ v roku 2017
 5. Vyhodnotenie práce Slovryb a. s.
 6. Rôzne

Dňa 09.06.2018 na výjazdovom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Rôzne

Dňa 21.9.2018 na svojom riadnom zasadnutí KK SRZ prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Plnenie nápravných opatrení v roku 2018
 3. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 4. Rôzne

Dňa 25.11.2018 sa novozvolená Kontrolná komisia SRZ zišla na 1. riadnom zasadnutí po voľbách na sneme SRZ v Žiline a prerokovala nasledovný program :

 1. Voľba predsedu a podpredsedu Kontrolnej komisie pri Rade SRZ na ustanovujúcej schôdzi novozvolených členov Kontrolnej komisie SRZ
 2. Kooptovanie nového člena Kontrolnej komisie SRZ na miesto novozvoleného predsedu
 3. Členovia Kontrolnej komisie SRZ vo funkčnom období 2018 – 2020

Dňa 14.12.2018 sa Kontrolná komisia SRZ stretla na svojom riadnom zasadnutí a prerokovala nasledovný program :

 1. Vykonané kontroly od posledného zasadnutia Rady SRZ.
 2. Prejednanie kontroly na sekretariáte SRZ zo dňa 14.12.2018
 3. Hodnotenie XII. snemu SRZ a úlohy uložené snemom
 4. Stanovisko k plneniu rozpočtu 2018.
 5. Plán práce KK SRZ 2019
 6. Rôzne

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 23.03.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín k 31.12.2017, platby faktúr, ceniny 2017, skartácia tlačív 2017
 • kontrola BOZP, revízie elektrických zariadení, elektroinštalácií a bleskozvodov, karty OOP
 • nákup, evidencia a distribúcia brokových nábojov na plašenie kormoránov
 • manipulácia, uskladnenie a výdaj nábojov v intenciách zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v aktuálnom znení
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií, úplnosť dokladov
 • zarybňovanie 2017, skutočne vynaložené prostriedky, zabezpečenie z vlastných zdrojov, nákupy – výber dodávateľov, zmluvy

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola dňa 21.09.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola vyúčtovania cenín 2018, dlžníci
 • kontrola pokladne a pokladničných operácií za mesiace júl a august 2018
 • zarybňovanie k 31.8.2018 – dodávatelia, faktúry, množstvá a ceny
 • kontrola čerpania nákladov športovým odborom, vyúčtovanie súťaží, cestovného v roku 2018

Na základe poverenia predsedom kontrolnej komisie SRZ a plánu práce kontrolnej komisie bola v dňoch 14.12.2018 vykonaná kontrola na sekretariáte SRZ so zameraním na:

 • kontrola odboru športovej činnosti, rozpočet, plánovanie akcií a ich finančné krytie, vyúčtovanie služobných ciest, efektivita vysielania funkcionárov a rozhodcov na akcie podľa trvalého pobytu
 • kontrola príjmov, ktoré majú byť použité na zarybňovanie a porovnanie so skutočnými a oprávnenými výdajmi do 30.11.2018
 • kontrola došlých cenín, vyradenie a likvidácia starých cenín a tlačív. Vyúčtovanie cenín základnými organizáciami.

Členovia Kontrolnej komisie sa pravidelne zúčastňovali zasadaní Prezídia SRZ a Rady SRZ, taktiež sa boli pri inventarizácií majetku SRZ na výrobných strediskách v mesiacoch január, február 2018.


Na základe podnetov členov SRZ boli vykonané kontroly v základných organizáciách  Bánovce nad Bebravou, Čadca, Dunajská Streda, Hlohovec 2x, Košice 3x, Liptovský Hrádok, Partizánske, Púchov, Stará Ľubovňa, Šaľa, Trenčín 2x, Trstená 2x a Žarnovica.

Väčšina kontrol v organizáciách bolo zameraná na dodržiavanie volebného poriadku a riešenia medziľudských vzťahov, čo však nie je úlohou Kontrolnej komisie SRZ.