Správa o činnosti rybárskej stráže SRZ za rok 2017

Činnosť rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ riadil odbor tečúcich vôd a výroby cez referenta pre rybársku stráž a zároveň aj metodicky usmerňoval činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ.

Činnosť rybárskej stráže za I – X 2017:

Zima v roku 2017 bola dlhá, poznačená dlhotrvajúcimi mrazmi. Vodné nádrže začali rozmŕzať až v druhej polovici februára aj to len v oblasti prítokov. Rybožravým predátorom sa zúžil lovný areál, a tak sa sústredili najmä na tečúce podhorské pásma riek a na úseky pod výpustami z vodných nádrží.

Výnimka s MŽP SR na odstrel kormoránov v počte 1 300 ks bola naplnená už v druhej dekáde marca. Škody na rybej obsádke spôsobili aj ľadové povodne. Náhrada uhynutých generačných rýb bude trvať niekoľko rokov.

V prvej polovici apríla boli vysoké stavy až povodňové stavy prietokov, ktoré splavili ryby nasadené pred sezónou na pstruhových vodách. Leto bolo poznačené vysokými teplotami, nízkymi prietokmi s deficitom kyslíka. Na vodných nádržiach pri množstve kúpajúcich neraz rybári ťahali za kratší koniec. Po teplom lete prišla chladnejšia a sychravá jeseň. Na vodných nádržiach kaprového charakteru ryby brali menej ako v roku predchádzajúcom.

V rámci rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ boli uskutočnené nasledovné činnosti:

 • uzatvorené dohody o zabezpečení ochrany na kontroly revírov Rady SRZ na rok 2017 – spolu 17 dohôd z toho 5 nových – MsO SRZ Dunajská Streda, MO SRZ Veľký Meder, MO SRZ Šamorín, MsO SRZ Bratislava V. a MsO SRZ Vranov nad Topľou
 • zabezpečenie nákupu a distribúcie kokosového vlákna určeného na podporu neresu pre 15 ZO SRZ, revíry Rady SRZ a výrobné strediská Rady SRZ – spolu 500 kg, na revíroch Rady SRZ bolo vyrobených 668 ks umelých hniezd na podporu neresu, obsadenosť hniezd bola cca 60 %, najefektívnejší priebeh neresu na hniezdach bol zaznamenaný na VN Zemplínska Šírava a VN Sĺňava
 • aktualizácia zoznamov členov rybárskej stráže SRZ za účelom poistenia na rok 2017, k 31.03.2017 evidoval SRZ 2 224 členov rybárskej stráže
 • v prvej dekáde mesiaca apríl, pred začiatkom rybárskej sezóny bola uskutočnená porada členov rybárskej stráže a hospodárov na revíroch Rady SRZ
 • v rámci spolupráce s SVP š.p. bola organizovaná akcia čisté brehy na vodných nádržiach Rady SRZ, ktorej sa zúčastnilo 846 brigádnikov, ktorí vyzbierali 1 450 vriec a 3 nákladné autá odpadu, za čo všetkým zúčastneným ďakujeme, osobitne MsO SRZ Žilina a MsO SRZ Michalovce
 • spoločné kontroly boli od apríla do augusta vykonané na VN Dedinky, VN Domaša, VN Orava, VN Liptovská Mara, zátoke Gôtovany, VN Ružiná, VN Kráľová, Dunaji č. 2, 3 a 4
 • vykonaná návšteva u partnerského ČRZ za účelom výmeny informácií o činnosti, metódach a technickom vybavení rybárskej stráže
 • pravidelné zasielanie disciplinárnych previnení na ZO SRZ a aktualizácia zoznamu osôb, ktorým nie je možné vydať povolenie z dôvodu právoplatných disciplinárnych rozhodnutí
 • porady s funkcionármi a členmi rybárskej stráže ZO SRZ, ktoré zabezpečujú plnenie dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov SRZ
 • účasť referenta pre rybársku stráž na inventarizácii pri výlovoch chovných rybníkov 10 dní a preberanie násadových rýb od dodávateľov podľa potreby
 • spracovanie materiálov na septembrové a decembrové zasadnutia Rady SRZ
 • uzatvorené dohody o zabezpečení kontroly a ochrany revírov s 20 – timi ZO SRZ na rok 2018, nové dohody s MO SRZ Gelnica, MsO SRZ Žilina a MO SRZ Malé-Veľké Leváre

V rámci rybárskej stráže boli pre ZO SRZ zabezpečené nasledovné činnosti: 

 • zabezpečené preškolenie vedúcich rybárskych stráží ZO SRZ trenčianskeho a banskobystrického kraja, ktorými bola ukončená prvá etapa preškolení v rámci SRZ
 • vykonané školenie a skúšky nových členov rybárskej stráže, ktoré úspešne absolvovalo 81 adeptov
 • aktualizácia poistenia ustanovených členov rybárskej stráže a zrušenie poistenia členov, ktorí ukončili výkon činnosti
 • metodická pomoc štatutárnym zástupcom a vedúcim rybárskej stráže ZO SRZ pri riešení aktuálnych problémov vzniknutých pri výkone činnosti
 • odpovedanie na časté otázky členov rybárskej stráže a rybárov pri riešení konkrétnych situácií súvisiacich s výkonom činnosti RS a výkonom rybárskeho práva

Skutočné náklady na vybraných revíroch Rady SRZ za rok 2016 a za 01 – 10.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vyhodnotenie Dohôd o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ s dotykovými ZO SRZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hospodárska činnosť

V rámci zabezpečenia hospodárskej činnosti bola zabezpečená výroba a osadenie umelých hniezd na podporu neresu zubáča a iných druhov rýb. Na všetkých väčších vodných nádržiach bolo zabezpečené v rámci spolupráce so správcom toku podržanie (neznižovanie) hladín vodných plôch v čase jarného neresu. V mesiaci november bolo úspešne ukončené zarybňovanie všetkých revírov Rady SRZ v zmysle zarybňovacích plánov. V roku 2017 bolo zaznamenané havarijné znečistenie vody na rieke Váh pod obcou Nemšová spôsobené pravdepodobne vypúšťaním vôd z miestnej čističky bez biologického čistenia, tiež bol zaznamenaný úhyn rýb na rieke Morava pri meste Holíč a na rieke Hron pod MVE v Želiezovciach. Zaznamenaný bol aj zvýšený obsah ortuti v svalovine Boleňa dravého a Zubáča veľkoústeho na VN Liptovská Mara.


Prílohy k článku:

Vyhodnotenie podľa činností RS za rok 2017