Správa o činnosti rybárskej stráže za rok 2016

Činnosť rybárskej stráže v roku 2016 na rybárskych revíroch Rady SRZ riadil Odbor tečúcich vôd a vedúci rybárskej stráže Rady SRZ, ktorý zároveň metodicky usmerňoval aj činnosť rybárskej stráže v ZO SRZ.

Rok 2016 bol poznamenaný nasledovnými skutočnosťami:

Po horúcom a suchom roku 2015 bola zima pomerne mierna a vlhká, teploty len ojedinele poklesli pod -10 °C. Zrážky boli v priebehu roka pomerne rovnomerné, čím boli zabezpečené zvýšené prietoky vo vodných tokoch, a tiež zvýšené stavy hladín vodných nádrží. Tieto faktory mali veľmi priaznivý vplyv na prirodzený neres rýb, ktorý sme na väčšine vodných nádrží podporili výrobou a osadením umelých hniezd na podporu neresu. Z dôvodu povolenej výnimky na skorší lov kapra na VN Kráľová a VN Zemplínska Šírava na roky 2016 a 2017 sa hlavná sezóna lovu na týchto revíroch začala už 15. mája. V roku 2016 neboli zaznamenané žiadne zásadné obmedzenia pre rybárov loviacich na rybárskych revíroch Rady SRZ.

Príloha k článku:

 

Vyhodnotenie činnosti rybárskej stráže za rok 2016V rámci rybárskej stráže na revíroch Rady SRZ boli uskutočnené nasledovné činnosti:

 • Uzatvorené nové formy dohôd s dotykovými ZO SRZ o zabezpečení ochrany a kontroly revírov Rady SRZ na VN Zemplínska Šírava, VN Ružín, VN Ružiná a VN Kráľová, ktorých cieľom bolo zlepšenie kontrolnej činnosti a úspora nákladov
 • Nový elektronický spôsob podávania mesačných hlásení o výkone činnosti rybárskej stráže a hospodárení na pridelenom revíri – sumarizácia na webovej stránke Rady SRZ
 • Ukončené vybavenie členov rybárskej stráže oblečením a technickými prostriedkami nadobudnutými z environmentálneho fondu MŽP SR (nové člny a motory aj na VN Ružiná a VN Nosice), na projekte vybavenia členov RS bola uskutočnená kontrola zo strany MŽP SR a KK SRZ
 • Zlepšenie dokumentácie zarybňovania – z každého zarybňovania revírov je vyhotovená písomná správa, fotodokumentácia a zabezpečená informovanosť členov zarybňovacej komisie a prípadná účasť členov Rady, rybárskej stráže a funkcionárov dotykových ZO SRZ
 • Podpora prirodzeného neresu zabezpečením výroby a osadenia 695 kusov umelých hniezd na podporu prirodzeného neresu, na ktorých bolo spotrebované 220 kg kokosového vlákna
 • Dňa 06.04. vykonaná porada členov RS a hospodárov za účasti tajomníka a prezidenta SRZ – usmernenia a pokyny pred sezónou
 • Uskutočnená akcia „čisté brehy“, pri ktorej bolo vyzbieraných viac ako 750 ks vriec odpadu
 • Z dôvodu úspory nákladov vykonaný obnovný náter chaty na VN Palcmanská Maša (Dedinky) v spolupráci s členmi MsO SRZ Martin
 • Vykonané spoločné kontroly loviacich na VVN Bešeňová, VN Palcmanská Maša (Dedinky), VN Kráľová, VN Nosice, VN Sĺňava, VN Liptovská Mara, Gôtovany – zátoka, VN Ružiná, VN Zemplínska Šírava, rieka Morava a spoločná kontrola s príslušníkmi PZ SR na VN Orava – zistených 9 previnení a zdokumentovaných 16 nelegálnych stavieb
 • Dňa 8. – 9. septembra sa v rámci športových hier zamestnancov Sekretariátu Rady SRZ uskutočnila porada rybárskych hospodárov a rybárskej stráže, kde bola najmä prebratá činnosť na rybárskych revíroch Rady SRZ, priebežné plnenie zarybnenia, aktualizácia Smernice Pravidlá zarybňovania v súvislosti so zarybnením počas jesenných výlovov

V rámci rybárskej stráže boli pre ZO SRZ uskutočnené nasledovné činnosti:

 • Preškolenie vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Žilinského, Trnavského, Nitrianskeho, Košického a Prešovského kraja, členov RS MsO SRZ Žilina, MO SRZ Svit a MsO SRZ Martin. Vedúcich rybárskej stráže ZO SRZ Bratislavského, Trenčianskeho a Banskobysrického kraja plánujeme preškoliť do 28.02.2017
 • Uzatvorené nové poistenie pre 2230 členov RS na celom Slovensku s úsporou nákladov 2,50 EUR na člena od 01.04.2016 – 31.03.2017
 • Uskutočnené školenie nových členov rybárskej stráže v dňoch 18. – 20.03. na základe požiadaviek ZO SRZ – vyškolených 55 adeptov
 • Zabezpečenie kokosového vlákna pre organizácie, ktoré požiadali o jeho zakúpenie
 • Na základe pripomienok bolo vydané nové usmernenie pre všetkých členov rybárskej stráže týkajúce sa predovšetkým postupu pri odoberaní povolení na rybolov
 • Pravidelná aktualizácia zoznamu členov, ktorým nie je možné vydať povolenie na rybolov, na základe disciplinárnych rozhodnutí
 • Pravidelné zasielanie disciplinárnych previnení z revírov Rady SRZ a odpovedanie na časté otázky členov RS a rybárov
 • Na decembrovom zasadnutí Rady SRZ schválená Smernica pre ustanovenie a činnosť rybárskej stráže

 

 V Žiline 25.01.2017

Spracoval: Ing. Jaroslav Hlavatý, vedúci RS Rady SRZ