Správa o priebehu výberového konania – elektronizácia SRZ

Vážení rybári a členovia Slovenského rybárskeho zväzu,

v krátkosti vám prinášame správu o doterajšom priebehu výberového konania – elektronizácia SRZ:

 

1. Vyhlásenie výberového konania

Dňa 28. februára 2017 bola na stránke www.ssrzrada.sk zverejnená výzva na zasielanie žiadostí do výberového konania – elektronizácia SRZ, s termínom do 31. marca 2017. V samotnej výzve boli uverejnené všetky požiadavky na priloženie údajov o jednotlivých uchádzačoch, ako aj požiadavky a zadanie k elektronizácii SRZ. Do času uzávierky podávania žiadostí bolo na Sekretariát Rady SRZ doručených spolu 12 žiadostí.

 

2. Prvé kolo výberového konania

V prvom kole výberového konania sa porovnali všetky doručené žiadosti s dôrazom na splnenie zadaných podmienok a samozrejme cenových ponúk, ktoré boli vypracované na základe zadania zo strany SRZ. Všetky žiadosti boli posúdené zamestnancami Sekretariátu Rady SRZ a tajomníkom SRZ Ing. Javorom. Do ďalšieho kola po tomto výbere postúpilo prvých 6 uchádzačov.

Výsledné poradie po 1. kole:

 1. KAPA Studio, s.r.o.
 2. Inspirain, s.r.o.
 3. Viadon, s.r.o.
 4. Marek Kišucký, Nitra
 5. Unga, s.r.o.
 6. Fishland, s.r.o.
 7. Plus4U, a.s.
 8. Ensentia, s.r.o.
 9. Smart Vikings, s.r.o.
 10. I.S.S.D. plus, s.r.o.
 11. Informatika, s.r.o.
 12. ISYS plus, s.r.o.

 

3. Zostavenie výberovej komisie

Keďže samotná elektronizácia SRZ sa dotkne predovšetkým základných organizácií SRZ, pre zostavenie výberovej komisie boli oslovené všetky ZO SRZ s požiadavkou na ich zastupovanie kompetentnou osobou, ktorá už má skúsenosti s podobnými software-mi, ktoré už sú v praxi používané v niektorých organizáciách. Na základe požiadaviek sa do komisie v stanovenom termíne prihlásilo 7 zástupcov ZO SRZ. Nakoľko počet bol vyhovujúci, komisia bola schválená tajomníkom SRZ. Následne bola zaslaná pozvánka všetkým šiestim uchádzačom o dodávku elektronizácie SRZ.

 

4. Druhé kolo výberového konania

Dňa 17. mája 2017 o 15:00 hod. sa v zasadačke Sekretariátu Rady SRZ konalo druhé kolo výberového konania pre elektronizáciu SRZ. Za výberovú komisiu sa dostavili všetci jej členovia, konkrétne p. Ruth – tajomník MsO SRZ Bratislava I., p. Duleba – predseda MO SRZ Bardejov, p. Mgr. Dobrovodský – tajomník MsO SRZ Trnava, p. Ing. Dányi – predseda MsO SRZ Bratislava II., p. Dolník – MsO SRZ Prievidza, p. Ing. Polovka – tajomník MO SRZ Poprad a p. Ing. Kadnár – predseda MsO SRZ Záhorie. Za Sekretariát Rady sa druhého kola výberového konania zúčastnili p. Ing. Kuric a p. Schwarz.

Samotné výberové konanie otvoril p. Schwarz, pričom privítal všetkých prítomných a poďakoval im za spoluprácu. V úvode bola za prítomnosti všetkých zástupcov firiem uchádzajúcich sa o dodávku elektronizácie SRZ otvorená diskusia, ktorá bola zameraná na spresnenie jednotlivých všeobecných požiadaviek zo strany SRZ, pričom sa tieto základné veci nemuseli následne preberať s každým uchádzačom pri osobnej konzultácii. Po tejto diskusii boli zástupcovia potenciálnych dodávateľských firiem vyzvaní na opustenie zasadačky a v určenom poradí prizývaní na pohovor s výberovou komisiou s časovým limitom s dĺžkou 20 minút.

Počas prezentácií uchádzačov a priebežného kladenia otázok zo strany výberovej komisie sa okrem jednotlivých požiadaviek na samotné funkcie programu a na jeho prípadné postupné rozšírenie o jednotlivé funkčné moduly kládol dôraz predovšetkým na zabezpečenie ochrany osobných údajov, ako aj zálohovanie samotných dát. Každý uchádzač mal na toto rôzne odporúčania, z hľadiska bezpečnosti bolo však uprednostňované externé úložisko. Zo strany komisie opakovane padala otázka ohľadne samotného chodu systému – buď v on-line režime, prípadne pri možnosti obmedzeného prístupu na internet v off-line režime. Zo strany uchádzačov bol prezentovaný jednotný názor – pri off-line verzii narastá bezpečnostné riziko, vývoj takéhoto modelu fungovania je zložitejší a tým pádom môže výrazne navýšiť cenu. Odporúčané bolo zabezpečenie si rezervného internetového pripojenia.

Medzi ďalšie požiadavky zo strany komisie na uchádzačov môžeme uviesť napr.: možnosť importu dát z už existujúcich systémov, ktoré ZO SRZ už používajú; dôraz na funkčnosť systému aj pri nárazovom zaťažení; možnosť mobilnej verzie; možnosť napojenia na ekonomický software; možnosť predaja hosťovacích povolení a on-line platieb; možnosť dopĺňať o rôzne moduly – rybárska stráž, športová činnosť a iné.

 

5. Záver výberovej komisie

Na základe osobných pohovorov boli zo šiestich uchádzačov vybraní dvaja potenciálni dodávatelia pre elektronizáciu SRZ, a to druhý a tretí uchádzač v poradí. Z jednotlivých sedení vyplynulo, že treba ešte upraviť a spresniť požiadavky zo strany SRZ, pričom spracovávať ich bude výberová komisia. Tieto budú upravené na základe hromadnej mailovej komunikácie medzi členmi výberovej komisie. Ďalšie kolo bude zvolané po kompletnej úprave týchto požiadaviek a následne bude zvolený finálny dodávateľ pre elektronizáciu SRZ. S vývojom samotného programu sa začne po odsúhlasení Radou SRZ a počas celého vývoja bude program pripomienkovaný a testovaný výberovou komisiou, až kým sa nedostane do konečnej podoby a po zaškolení kompetentných osôb bude môcť byť aplikovaný do používania na ZO SRZ.

Výsledné poradie po 2. kole:

 1. KAPA Studio, s.r.o.
 2. Inspirain, s.r.o.
 3. Viadon, s.r.o.
 4. Marek Kišucký, Nitra
 5. Unga, s.r.o.
 6. Fishland, s.r.o.