Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou (1-3/2019)

Práca referenta bola zameraná na rozvoj spolupráce medzi vedúcimi detských rybárskych krúžkov na Slovensku a na spoluprácu s odborom mládeže Českého rybárskeho zväzu. Najvýznamnejšími krokmi bolo vytvorenie pracovnej skupiny dobrovoľníkov z radov vedúcich krúžkov a stanovenie hlavných úloh pre nasledujúce obdobie. Prostredníctvom spolupráce so sponzormi pokračuje a rozvíja sa materiálna podpora registrovaných detských rybárskych krúžkov.

 

Súhrn hlavných činností:

 

Príprava a realizácia prvého československého stretnutia vedúcich detských rybárskych krúžkov

(18. – 23. 1. 2019)

 • Na stretnutie bolo pozvaných 15 zástupcov odborov mládeže jednotlivých územných zväzov ČRS spolu s referentkou odboru športu a mládeže ČRS Bc. Petrou Hnízdilovou a predsedom odboru mládeže Rady ČRS Jiřím Marekom.
 • Zo SRZ boli pozvaní 15 vedúci detských rybárskych krúžkov zastupujúcich jednotlivé kraje, ktorí najviac spolupracujú s referátom práce s deťmi a mládeže SRZ od jeho vzniku spoločne s dvomi členmi Rady, ktorí majú praktické skúsenosti s prácou s deťmi v detských rybárskych krúžkoch.
 • Prvá polovica stretnutia patrila hosťom z Českej republiky, ktorí svojimi mimoriadne cennými a obsažnými prezentáciami predstavili Odbor práce s mládežou v celej svojej šírke. Roky usilovnej práce jednotlivých členov a množstva ďalších aktívnych vedúcich krúžkov a funkcionárov Českého rybárskeho zväzu sa odrazili vo vynikajúcich výsledkoch v tejto oblasti.
 • Prvý blok príspevkov:
  • Systém spolupráce odboru mládeže a detských rybárskych krúžkov v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Jiří Marek).
  • Detské letné tábory v Českom rybárskom zväze (Zdeněk Paul, Daniel Stauch, Josef Mareš).
  • Vzdelávanie vedúcich krúžkov a detí v Českom rybárskom zväze a prístup k deťom rôznych vekových kategórií (Radek Krpes).
  • Didaktické pomôcky pre detské rybárske krúžky (Bronislav Bartoš, Lenka Bartošová).
  • Získavanie dotácii v Českom rybárskom zväze (Bc. Petra Hnízdilová, Bronislav Bartoš).
  • Zapájanie detí neorganizovaných v detských rybárskych krúžkoch do akcii Českého rybárskeho zväzu. Príprava detí na súťaž „Zlatá udice“ (Zdeněk Paul).
  • Medzinárodná spolupráca Odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu (Jiří Marek, Radek Krpes).
 • Slovenskí kolegovia sa vo väčšine svojich príspevkov zamerali na svoje praktické skúsenosti pri práci s deťmi. Každý z prednášajúcich vytvoril pri práci s deťmi a mládežou niečo výnimočné a bol tak zdrojom inšpirácie a nových podnetov pri ďalšej práci.
 • Druhý blok príspevkov:
  • Kvalifikácia pre európske majstrovstvá juniorov v love kapra (European carp championship for juniors) na Slovensku (Slavomír Drozd).
  • Elektronická učebnica pre detské rybárske krúžky (Ing. Slavomír Oreško).
  • Kde je vôľa tam je cesta (životný príbeh o vybudovaní detského rybárskeho krúžku bez akejkoľvek podpory) (Zdenko Matušiak).
  • Rybolovná technika v detských rybárskych krúžkoch (Ing. Daniel Poničan, Jiří Marek).
  • Zlatý blyskáč sa neustále vyvíja (Mgr. Dušan Jaššo, Ing. Martin Roth).
  • Praktické činnosti v detských rybárskych krúžkoch (inštruktážne video výroby rotačiek) (Mgr. Dušan Jaššo).
 • V závere pracovného stretnutia vznikli pravidlá československej súťaže pre deti a mládež Zlatá udice – Zlatý blyskáč, ktorá sa bude konať – 25. 8. 2019 v areáli Rybárskej školy vo Vodňanoch v Českej republike.
 • V nasledujúcom dni sa uskutočnilo prvé pracovné stretnutie vybratých najaktívnejších spolupracovníkov z radov vedúcich detských rybárskych krúžkov. Zámerom tohoto stretnutia bolo vytvorenie zmysluplnej koncepcie rozvoja práce s deťmi a mládežou, stanovenie cieľov, rozdelenie úloh a naštartovanie aktivít, ktoré by mali vyústiť do vytvorenia novej platformy podpory tejto oblasti.
 • Hlavné ciele pre nasledujúce obdobie:
  • metodické odporúčania – vedúci pracovnej skupiny Mgr. Dušan Jaššo, príspevky – všetci členovia,
  • testy z oblasti zákona, vyhlášky a ichtiológie – Dušan Jaššo a kolektív zamestnancov SRZ,
  • rozpoznávanie rýb – Jozef Macík,
  • vytvorenie elektornickej učebnice – vedúci prac. skupiny Ing. Slavomír Oreško, príspevky – všetci členovia,
  • organizovanie školení RT celoslovenské stretnutia krúžkov – ved. Ing. Daniel Poničan,
  • vytvorenie denníka mladého rybára – ved. Jaroslav Široň,
  • Zlatý blyskáč registrácia účastníkov, hlavný rozhodca – Ing. Martin Roth, organizátor Mgr. Dušan Jaššo
  • celoslovenské letné sústredenie Slavomír Drozd, Ing. Dušan Grajcár (po tel. dohovore), organizátor Mgr. Dušan Jaššo,
  • Slovak Junior Challenge boiliesové preteky Vácička pre deti od 15 do 18/ rokov Slavomír Drozd,
  • letné sústredenie pre deti zamerané na lov na umelé nástrahy Ružomberok – Mgr. Dušan Jaššo.
  • termínový kalendár – Zdenko Matušiak,
  • mediálne kanály: facebook, instagram, youtube – Martina Lichá,
  • prispievanie článkami na ssrzrada.sk a Slovenský rybár – všetci členovia.

 

Príprava celoslovenských stretnutí vedúcich detských rybárskych krúžkov spojených so školením.

 Program:

  • 8:00 – 13:00 Rybolovná technika – metodika práce s deťmi v DRK.
  • 13:00 – 14:00
  • 14:00 – 16:00 Prvé československé stretnutie vedúcich DRK – správa.
  • 16:00 – 18:00 Sumarizácia uskutočnených krokov v oblasti práce s deťmi a nové vízie ďalšej spolupráce medzi vedúcimi krúžkov.
  • 18:00 Záver, výdaj materiálnej podpory vedúcim DRK.
 • Termíny a miesta:
  • marec 2019 (sobota) – Základná škola, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves (pavilon C) – lektor Pavol Konkoľ.
  • apríl 2019 (sobota) Stredná odborná škola stavebná, Nitrianska cesta 61, Nové Zámky – lektor MVDr. Juraj Mészáros, CSc.
 • Stretnutia sú pripravené pre približne 30 účastníkov. V prípade zvýšeného záujmu a naplnenia maximálneho počtu bude k dispozícii ešte jeden termín 27. apríl 2019.

 

Sprostredkovanie materiálnej a metodickej pomoci vedúcim krúžkov pri praktických činnostiach v zimných mesiacoch. Výroba umelých nástrah – rotačky na ultralight.

 • Sumarizácia objednávok na komponenty.
 • Príprava inštruktážneho videa pre činnosti v detských rybárskych krúžkoch s majstrom sveta v prívlači – výroba rotačiek.

 

Spustenie novej materiálnej podpory pre detské rybárske krúžky firmou Rypomix Sereď – Zoltán Nagy.

 • Tvorba databázy detí v registrovaných krúžkoch.
 • Sponzorská podpora 4 kg / dieťa (v minulom roku cca 3 000kg).

 

Spustenie materiálnej podpory od firmy Rybárske potreby Tornádo Banská Bystrica Radoslav Lichý, Martina Lichá.

 • Tovar v hodnote 5 000€.

 

Priebežne pripravované podujatia a aktivity:

 • Propagácia a organizačná podpora aktivity venovanej mládeži od 15 do 18 rokov Slovak Junior Challenge v love kapra.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie zo Zeleného vzdelávacieho fondu.
 • Vybavovanie žiadosti o získanie dotácie z Ministerstva školstva.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenského detského letného rybárskeho sústredenia na Zemplínskej Šírave.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenského detského letného sústredenia zameraného na lov na umelé nástrahy Ružomberok.
 • Organizačné zabezpečenie celoslovenskej detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019 Spišská Stará Ves.
 • Účasť na výstavisku Incheba.
 • Propagácia činnosti SRZ na Agrokomplexe v Nitre.
 • Tvorba článkov do časopisu Slovenský rybárwww.ssrzrada.sk.
 • Pripomienkovanie organizačného poriadku SRZ.
 • Tvorba rozpočtu pre referát.
 • Spolupráca pri tvorbe náborového letáku pre deti a dospelých – maskoti Anabela a Karol.
 • Príprava vizuálu pre mediálne kanály facebook, instagram a youtube.
 • Registrácia nových vedúcich detských rybárskych krúžkov na www.ssrzrada.sk.

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou