Správa referenta pre prácu s deťmi a mládežou

Správa o činnosti referenta pre prácu s deťmi a mládežou

júl – september 2018

(prezentovaná 22. septembra 2018)

 

 1. Príprava návrhu pre vytvorenie siete koordinátorov. 
 • 5 spolupracovníkov zameraných na krúžkovú činnosť (1-4 kraje na koordinátora), ktorí budú zabezpečovať náborovú činnosť do radov vedúcich a rozvíjať krúžkovú činnosť, organizovať školenia, spoluorganizovať podujatia celoslovenského charakteru, kontrolovať distribúciu finančných prostriedkov, podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov, informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady.
 • 5 spolupracovníkov zameraných na rozvoj športovej činnosti detí, ktorí budú organizovať postupové súťaže celoslovenského charakteru v jednotlivých disciplínach LRU, vyhľadávať talentované deti z celého Slovenska a rozvíjať spoluprácu s vedúcimi krúžkov, ktorí sú zameraní na športovú činnosť, a tiež podieľať sa na vytváraní novej metodiky a didaktických materiálov, informovať o najvýznamnejších podujatiach a novinkách zo svojho regiónu na stránke Rady SRZ.

 1. Návšteva Rybárskeho tábora odboru mládeže Rady Českého rybárskeho zväzu.
 • Čerpanie podnetov pre novovznikajúci odbor na Slovensku, formovanie legislatívy, organizovanie letných táborov a smerníc v oblasti podpory práce s deťmi.
 • Dohoda o spolupráci na medzinárodnej detskej rybárskej súťaži Zlatá udica – Zlatý blyskáč. 3 české a 3 slovenské družstvá po 6 detí (36 detí). Zosúladené pravidlá (plávaná, RT trojboj a dvojjazyčné testy rozpoznávania rýb).
  • Dátum: 23. – 25. 8. 2019.
  • Miesto: Vodňany.
  • Financovanie: Český rybársky zväz (na ďalší rok SRZ)
 • Dohoda o spolupráci na Medzinárodnom stretnutí mládeže pod patronátom EAF, ktoré je plánované v roku 2020 v ČR.
 • Dohoda o obsadení 1 družstva na Medzinárodnom stretnutí rybárskej mládeže.
  • Dátum: 25. – 28. 7. 2019.
  • Miesto: Bílina.
 • Dohoda o spoločnom organizovaní Československého stretnutia vedúcich rybárskych krúžkov. Spojené so školením o vekových osobitostiach detí, v rybolovnej technike, feedri, prívlači, výrobe umelých nástrah a ďalších činnostiach v krúžkoch, detských rybárskych sústredeniach a možnostiach dotácií z externých zdrojov.
  • Dátum: január 2019.
  • Miesto:
  • Hradí: Slovenský rybársky zväz (na ďalší rok ČRS).

 1. Príprava detskej rybárskej súťaže Zlatý blyskáč 2019
 • Spoluorganizuje MO SRZ Spišská Stará Ves.
 • Ubytovanie a program zabezpečené v penzióne Pltník.
  • Dátum: 19. – 23. 6. 2019.
  • Miesto: Červený Kláštor. 

 1. Príprava detského letného sústredenia (detský rybársky tábor) 2019
 • Ubytovanie plánované v obci Kaluža pri Zemplínskej Šírave.
  • Dátum: júl-august 2019.

 1. Príprava maskotov náborového bannera a komixu pre odbor práce s deťmi, a univerzálnej prihlášky pre ZO podľa smernice GDPR, ktoré zriaďujú krúžky bez podpory školských zariadení.
 • Maskoti Anabela a Karol sú na stránke www.ssrzrada.sk a odkazujú na databázu vedúcich krúžkov z celého Slovenska.
 • Vedúci môžu maskotov použiť pri náborovej činnosti do krúžkov na svojich webových stránkach.
 • Autor: Mgr. art. Róbert Fulek.

 1. Prezentácia na výstavisku Agrokomplex v Nitre, Dňoch svätého Huberta vo Svätom Antone.

 1. Pripravujeme rôzne formy materiálnej podpory registrovaným vedúcim krúžkov (biče pre nováčikov, výroba umelých nástrah – rotačiek a pod.). 

Návrh na diskusiu o problematických témach, ktoré neboli vyriešené na poslednom zasadnutí 

 1. Navrhujem podporiť iniciatívu vedúcich detských rybárskych krúžkov tak aby sa vo vyhláške nerozlišovalo medzi dospelým a mladým rybárom tak ako to je v ČR od roku 2004. Dieťa má rovnaké práva a povinnosti ako dospelý člen. Alebo nájsť takú formuláciu aby mohla byť sprevádzajúca osoba nerybárom. (V súčasnom stave prichádzame o veľkú skupinu detí nerybárov, ktoré prakticky nemôžu loviť ryby od júna do konca septembra).
 2. Navrhujem podporiť návrh pána tajomníka, ktorý vyrieši časté protizákonné počínanie vedúcich krúžkov (súčasné podmienky ich k tomu nútia). Nováčikom v registrovaných detských rybárskych krúžkoch by základné organizácie mohli vydávať prvé povolenie bezplatne – bez platenia odvodu Rade (ide o niekoľko mesiacov v roku, kým deti neabsolvujú skúšky). Existuje jednoduchý kontrolný mechanizmus ako zabezpečiť, aby sa takéto opatrenie nezneužívalo a mali sme presnú štatistiku, koľko členov nám takto pribudlo. Vyrieši sa tak najfrekventovanejší problém celoslovenských stretnutí.
 3. Navrhujem upraviť stanovy a smernicu o vydávaní povolení tak, aby deti, ktoré dosiahnu v príslušnom kalendárnom roku 15 rokov, mali možnosť výberu medzi detským a mládežníckym povolením (Súčasná smernica síce upravuje rozpor medzi platnými stanovami a vyhláškou, je však nespravodlivá voči deťom narodeným v druhej polovici kalendárneho roka. Povinnosť zakúpiť si povolenie ako mládež je pre dieťa v 9. ročníku základnej školy často dôvodom zanechania rybárstva).
 4. Navrhujem pri najbližšom schvaľovaní výšky členského príspevku navýšiť členský príspevok o čiastku na podporu práce s deťmi a mládežou (V troch otázkach vyhodnocovaného dotazníka – problematické javy, nezáujem pracovať s deťmi a osobné ohodnotenie sa problém nedostatočného ohodnotenia práce vedúcich rybárskych krúžkov ukázal ako zásadný. Je nepochybne hlavnou príčinou nepriaznivého stavu práce s deťmi a mládežou v Slovenskom rybárskom zväze. Ak chceme tento trend zvrátiť, musíme svoju pozornosť zamerať na tých, ktorí priamo s deťmi pracujú). (22. septembra 2018 nebolo schválené ani navýšenie členského príspevku, v ktorom bolo počítaných 0,60€ na člena pre odbor práce s deťmi.)

Nový návrh

Navrhujem aby v novovznikajúcich stanovách boli organizačné zložky povinné zriaďovať a podporovať činnosť v detských rybárskych krúžkoch. Zároveň by mala zostať možnosť zriaďovať kluby mládeže.

 

Mgr. Dušan Jaššo

referent pre prácu s deťmi a mládežou, sekretariát SRZ – Rada Žilina