Spriechodnenie VS Veľké Kozmálovce

Dňa 25.10.2016 sa ichtyológ pre západoslovenskú oblasť spolu so zástupcami z MsO SRZ Levice zúčastnili stavebného konania spojeného s miestnym zisťovaním vo veci „VS Veľké Kozmálovce, zabezpečenie pozdĺžnej kontinuity a spriechodnenie toku Hron”. Koridor rybovodu je navrhnutý na ľavobrežnom toku Hron. Dĺžka rybovodu bude dosahovať 485 m. Rybovod bol navrhnutý podľa metodického usmernenia MŽP SR „Určenie vhodných typov rybovodov podľa typológie vodných tokov” a metodickej príručky „Spriechodňovanie migračných bariér na tokoch” (ŠOP SR). Všetky požiadavky rybovodu sú navrhnuté pre ryby mrenového pásma. Funkčnosť rybovodu sa bude overovať podvodnými kamerami zabudovanými na piatich vtokových objektoch a pomocou ichtyologických prieskumov.