Sťažnosť rybára kontra požiadavky obce

Dňa 16.1.2017 sa na Ministerstve životného SR Bratislava Sekcii vôd konalo pracovné rokovania na základe podania vranovského rybára Š. B. vo veci porušovania rybárskych práv na VN Domaša a žiadosti zo strany Obce Kvakovce o zmenšenie rybárskeho revíru č. 4-3330-1-1 VN Domaša.

Bolo skonštatované, že požiadavky členov SRZ na voľný vstup k brehom vodnej nádrže, konkrétne v zátoke Dobra sú oprávnené a všeobecné záväzné nariadenie obce Kvakovce, ktoré obmedzovalo výkon rybárskeho práva vydané v roku 2016,  porušilo zákon o rybárstve, čo skonštatovala aj Okresná prokuratúra vo Vranove nad Topľou a Okresný úrad  Prešov, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe podnetu Slovenského rybárskeho zväzu – Rada Žilina z júla 2016 na predmetné inštitúcie.

Obci Kvakovce prekážajú na predmetnej zatrávnenej ploche pri zátoke karavány, ktoré patria údajne rybárom, neporiadok a načierno vybudované neestetické prístrešky, ktoré špatia pobrežie nádrže. Obec sa rozhodla tieto prístrešky zlikvidovať. Prítomní sa zhodli na tom, že výstavba týchto nelegálnych prístreškov je na Domaši dlhodobo veľkým problémom a správca nádrže podal na stavebné úrady príslušných obci v okolí nádrže podnety na odstránenie týchto stavieb, ale tieto tak nerozhodli ani v jednom prípade.

Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina a SVP, š.p. Banská Štiavnica na stretnutí deklarovali snahu problém zátoky Dobra riešiť.

Obec Kvakovce koncom septembra 2016 požiadala Ministerstvo životného prostredia SR o „zmenšenie“ rybárskeho revíru Domaša a v roku 2017 bude mať snahu do územného plánu obce dostať doplnky, ktoré by zakázali výkon rybárskeho práva v zátoke Dobra a v časti pobrežia nádrže na úseku cca 1500 m zakázali, alebo obmedzili výkon rybárskeho práva, s čím užívateľ rybárskeho revíru nesúhlasí.