Súdny spor o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ukončený v prospech SRZ

Dňa 13. marca 2012 bola podaná žalobkyňou Máriou M. žaloba o zaplatenie 18 298,97 Eur s príslušenstvom ako vydanie bezdôvodného obohatenia za užívanie pozemkov, na ktorých sa nachádza VN Tachty.

Okresný súd Rimavská Sobota rozsudkom sp.zn. 16C/26/2012 zo dňa 24. októbra 2012 žalobu zamietol.

Žalobkyňa využila možnosť podania opravného prostriedku, odvolania, v ustanovenej lehote.

V rámci odvolacieho konania boli organizačno-právnym referentom vypracované tri vyjadrenia, zo dňa 28.01.2013, 19.09.2016 a 21.11.2016.

Dňa 29. júna 2017 Krajský súd v Banskej Bystrici vydal rozsudok sp.zn. 12Co/58/2013, ktorým rozsudok Okresného súdu Rimavská Sobota potvrdil.

Z odôvodnenia rozsudku vyplýva, že Slovenský rybársky zväz sa bezdôvodne neobohacuje na úkor žalobkyne, nakoľko vykonáva rybárske právo v zmysle zákona o rybárstve a nie je pasívne vecne legitimovaný v danom konaní.

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici si môžete pozrieť na nižšie uvedenej prílohe:

Rozsudok Krajského súdu v Banskej Bystrici o potvrdení rozsudku Okresného súdu Rimavská Sobota zo dňa 29. júna 2017


Viac informácií o ďalších súdnych sporoch nájdete TU