Súdny spor z roku 2012 o určenie neplatnosti disciplinárneho rozhodnutia Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-9/12 ukončený v prospech SRZ

Dňa 09. októbra 2012 bola Jaroslavom S. podaná na Okresný súd Košice I. žaloba o určenie neplatnosti rozhodnutia odvolacieho orgánu Prezídia Rady SRZ sp.zn. OP-9/12 zo dňa 22.09.2012, ktorým bolo uložené disciplinárne opatrenie, dočasné vylúčenie z členstva vo zväze na dobu troch trokov.

  Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-9/12

Na základe podanej námietky zo strany SRZ bola vec postúpená na Okresný súd Žilina.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-60 zo dňa 31. januára 2013 bol pozastavený výkon  rozhodnutia odvolacieho orgánu až do právoplatného skončenia konania.

Uznesením Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-94 zo dňa 7. marca 2013bolo zároveň konanie prerušené až do právoplatného skončenia konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

V rámci článku Súdny spor sp.zn. 14S/4/2012 o určenie neplatnosti uznesenia Prezídia a Rady SRZ z roku 2012 ukončený v prospech SRZ bola podaná informácia o právoplatnom skončení konania vedeného Okresným súdom Košice I. sp.zn. 14S/4/2012.

Dňa 15. januára 2018 bolo na Sekretariát Rady SRZ doručené Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-42 zo dňa 9. januára 2018, ktorým bolo konanie zastavené na základe späťvzatia žaloby zo strany žalobcu.

  Uznesenie Okresného súdu Žilina sp.zn. 14C/362/2012-42 o zastavení konania

SRZ sa písomne vzdal práva na podanie odvolania a požiadal o vyznačenie právoplatnosti uznesenia.

Vyznačenie právoplatnosti bolo SRZ doručené dňa 13. apríla 2018 s tým, že uznesenie nadobudlo právoplatnosť dňa 31. januára 2018, a teda odkladný účinok vykonateľnosti rozhodnutia OP-9/12 zanikol právoplatnosťou rozhodnutia súdu vo veci samej.

Podľa § 186 ods. 1 Správneho súdneho poriadku nastúpením odkladného účinku zo zákona alebo jeho priznaním na základe rozhodnutia správneho súdu podľa § 185 sa pozastavujú účinky napadnutého rozhodnutia.

Podľa § 186 ods. 2 Správneho súdneho poriadku odkladný účinok zaniká právoplatnosťou rozhodnutia správneho súdu vo veci samej.

Na základe vyššie uvedených skutočností je Rozhodnutie odvolacieho orgánu sp.zn. OP-9/12 opäť vykonateľné, a teda Jaroslav S. je dočasne vylúčený z členstva vo zväze na dobu troch rokov.